Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base

Vesti

09.07.2020. » Objavljen je Tower 8 Build 8255 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja.
Potpuno isti kod koji na Windows 10 Version 2004 izaziva zamrzavanje programa, se nalazi i u Tower-u 6, 7 i 8 i bez problema je radio prethodnij 13 godina na operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 do Upate-a od maja 2020. godine.
Takođe, ovaj servisni Build sadrži i instalaciju Sentinel Hasp drajvera kompatibilnih sa aktuelnim Update-om Windows-a 10 (instalacija starijih verzija Sentinel Hasp drajvera je na Windows 10 Version 2004 ponekad izazivala pojavu plavog ekrana)


06.07.2020. » Objavljen je Tower 7 Build 7665 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja.
Potpuno isti kod koji na Windows 10 Version 2004 izaziva zamrzavanje programa, se nalazi i u Tower-u 6, 7 i 8 i bez problema je radio prethodnih 13 godina na operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 do Upate-a od maja 2020. godine.
Takođe, ovaj servisni Build sadrži i instalaciju Sentinel Hasp drajvera kompatibilnih sa aktuelnim Update-om Windows-a 10 (instalacija starijih verzija Sentinel Hasp drajvera je na Windows 10 Version 2004 ponekad izazivala pojavu plavog ekrana)


20.02.2020. » Objavljen je Tower 8.2 (Build 8252) i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: uvođenje novog propisa za dimenzionisanje betona SRPS 1992-1-1 i značajno ubrzanje orbita u renderu 3D pogleda i poboljšanje responsivnosti orbita i zuma i u 2D i 3D prozorima...
Spisak novina koje donosi nova verzija su:
- Dodat je novi propis za dimenzionisanje betona SRPS EN 1992-1-1. U tom propisu podrazumevana vrednost za αcc je 0.85
- Ubrzanje orbita u renderu 3D pogleda i poboljšanje responsivnosti orbita i zuma i u 2D i 3D prozorima.
- Pri proračunu dužina izvijanja u obzir se uzimaju i množioci iz statičkog modela. (množioci cvrstoće na savijanje greda/stubova oko osa 2 i 3.)
- U izveštaju kontrole ploče na proboj ispisuje se ime propisa.
- U izvestaju kontrole naprezanja zidova od opeke promenjeni su nazivi uticaja pri dimenzionisanju zidova („Msd” u “Med”).
- U dimenzionisanju drveta po Eurocode propisima usklađeni su nazivi uticaja – dodat sufiks "ed" i upotpunjen naziv propisa.
- Ispravak greške zbog koje se u Eurocode propisima u kontroli ploče na proboj nije poštovala korisnički zadata vrednost za αcc - Usaglašavanje naziva uticaja u izveštajima
dimenzionisanju betona - Mu,Nu,Tu (u PBAB87) a M1u, M2u, M3u, N1u, T2u, T3u za Eurocode propise. U srpskom jeziku (ćirilica i latinica) nazivi uticaja za dimenzionisanje uskladjeni su sa Eurocode konvencijom naziva: dodaje se sufix "ed" a transverzalna sila je V umesto T.
- Od sada se pri brisanju ili menjanju SRSS kombinacija brišu rezultati kontrole proboja ploša na koje ova izmena utiče, kako bi se sprečilo rušenje programa pri pripremi izveštaja.
- U dijalog za setove oslonaca dodati Tooltipovi koji ispisuju jedinicu za krutost.
- Prilikom dodavanja faze u model koji je vec bio armiran oblastima armiranja, oblasti armiranja su ostajale u neposlednjoj fazi i nisu se mogle koristiti. Sada je obezbeđeno da se oblasti armiranja uvek pripadaju u poslednjoj fazi građenja.
- Ispravka greške u prikazu rezultata u 3D – x32 verzija sa uključenim DirectX 7, program se povremeno zaglavljivao.
- Ispravka pri prikazu izveštaja kontrola ploča na proboj ranije sračunatih za tekući slučaj opterecenja (anvelopski) koja je izazivala rušenje programa ako je trenutni tekući slučaj opterećenja bio običan (ne-anvelopski).


13.02.2020. » Objavljen je Tower 7 Build 7662 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Ovaj Build, osim nekoliko manjih ispravki, sadrži i mogućnost da se u EC2 EN baziranim propisima zadaje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona...
Detaljniji spisak izmena i ispravki koje donosi ovaj Build je:
• u EC2 EN baziranim propisima omogućeno je zadavanje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona.
• ispravak greške u algoritmu za proračun ugiba po EC2 EN propisu. Podatak ζ (ceta) se sračunavao po obrascu za prsline što je u nekim slučajevima dovodilo do manje greške u dobijenim rezultatima ugiba.
• ispravljen problem pri generisanju izveštaja površinskog opterećenja definisanog preko „Wizarda“ kada je kontura pov.opterecenja bila izrazito uska a visoka – prijavljivao je grešku „Prelom strane nije uspeo“
• Ispravljen problem koji je ponekad izazivao rušenje programa u dijalogu za podešavanje crtačkih parametara rendera.
• Ispravak greške u analizi pokretnog opterećenja. U slučaju da je pokretno opterećenje sadržavalo površinska opterećenja sa gabaritom manjim od veličine jednog konačnog elementa, opterećenje se raspoređivalo kao da deluje po celom konačnom elementu, pa su dobijani veći uticaji.


19.11.2019. » Objavljen je Tower 8.2 (Build 8222) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: nove familije čeličnih profila (UPE i UP), promena načina prikaza uticaja za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja i njihove kombinacije, prikaz dijagrama procenta armiranja greda, unapređenje komande rezultanta reakcija, nova vrsta render-a - realističan render i još mnogo drugih...
Spisak novina koje donosi nova verzija su:
- Dodata su dve nove familije profila, UPE i UP. To su valjani U profili sa paralelnim nozicama. U isporuku programa ubačena pomocna baza profila (Tower_8200UPE.$prf) koja sadrzi dve grupe ovih profila. Izvoz ovih profila u Metal Studio bice realizovan u prvom narednom Buildu Metal Studija.
- Za SRSS ili multimodalni seizmički slučaj opterećenja, izvršena je promena načina prikazivanja uticaja. Od sada se uticaji prikazuju kao dvoznačni i dijagrami se crtaju sa obe strane, jer predstavljaju opseg uticaja a ne samo pozitivnu vrednost.
-Prikaz dijagrama procenta armiranja greda/stubova i prikaz maksimalne i minimalne vrednosti procenta armiranja po gredi/stubu za potrebnu i za usvojenu armaturu.
- U dijalozima komandi za pregled preseka u ploči, kontroli ploča na proboj, dimenzionisanja zidova i dimenzionisanja reduktora, omogućeno je uključivanje i isključivanje vidljivosti entiteta koji se pregledaju, kao i višestruka selekcija.
- Uvedena je nova komanda - pregled reduktora.
- Komanda kontrola setova od sada može prikazivati i razvrstavati entitete prema upotrebljenom materijalu za dimenzionisanje (beton, čelik, drvo)
- Unapređenje komande „Rezultanta reakcija“. Omogućen je i grafčki prikaz i pravljenje izveštaja.
- Omogućen je proračun, prikaz i izveštaj interakcionog dijagrama pri dimenzionisanju reduktora.
- Uvedena je mogućnost prikazivanja pravca rezultante poprečne sile u pločama (sile upravne na ravan ploče)
- Uveden je novi način prikaza modela u 3D pogledu - realistični render. To je vrsta punog rendera uz isticanje kontura-ivica.
- U dimenzionisanju greda po EC8 EN (Capacity Design) omogućeno je i proizvoljno zadavanje dužine svetlog otvora grede.
- Uveden je tačniji nacin proračuna veličine slučajnog ekscentriciteta spratne mase pri seizmičkom proračunu.
- Unapređen način za odredjivanje proračunske anvelope momenata seizmickih zidova (EC8 EN) sa kojim se dobija optimalnija anvelopa na račun minimalnog povećanja vrednosti ekstremnog momenta.
- U dijaloge za setove ploca i greda je dodata kolona za unos napomena. Prikaz napomene seta je dodat i u dijalog za kontrolu setova ploča i greda, dijalog vidljivosti po setovima i u izvestaju setova greda.
- Promena u algoritmu odredjivanja krutosti elasticne veze sa delimicnim (procentualno zadatim) oslobadjanjem. Linearna funkcija za odredjivanje krutosti zamenjena je eksponencijalnom. Odnosi se na granicne uslove u ploci, oslobadjanje uticaja na krajevima greda i na veze.
- U slučaju kada nekog konfiguracionog fajla nema na svom odredištu, vršiće se njegovo kopiranje pri instalaciji i u slučajevima da je odabrano zadržavanje starih konfiguracioni fajlova. To se radi i u slučaju brze instalacije.
- U optimizaciji dimenzionisanja čeličnih nosača sa optimizacijom izbora poprečnog preseka omogućeno sortiranje kolona u dijalogu.
- Omogućeno određivanje uticaja preseka za uticaje (Ns sa širinom) pri SRSS ili multimodalmom seizmičkom slučaju opterećenja ili kombinacije opterećenja sa njima.
- Ubrzanje u algoritmu za dimenzionisanje niza zidova optimalnijim načinom učitavanja i određivanja uticaja u svakom preseku zida.
- Omogućeno je dimenzionisanje reduktora u slučaju da su sve linije armature zadate kao „poznata armatura“ (program u tom slučaju ne računa potrebnu armaturu već samo kontrolu poznate armature).
- Unapređenje komande za prikaz napona u preseku grede - omogućen je izbor mišem referentne tačke za prikaz napona misem i olakšan izbor neke od karakteristicnih tačaka.
- U dijalogu za postavljanje načina armiranja u reduktoru, omogućena je višestruka selekcija i dodela vrednosti na desni klik miša.
- Omogućeno je zaključavanje lejera pomocnih osa - pomoćne ose čiji su lejeri zaključani se ne mogu brisati, menjati i pomerati.
- Omogućeno je generisanje izveštaja i za setove i konture tackastih i linijskih veza u grani "konstrukcija" editora hartije.
- U dimenzionisanju greda/stubova po EC8 EN (Capacity Design) uvedena mogućnost zadavanja koeficijenata ojačanja γRD za grede i stubove, zasebno za DCM i DCH model.
- Prikazivanje koordinatnog sistema reduktora u dijalogu i izveštaju
- U EC2 EN baziranim propisima omogućeno je zadavanje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona.
- Izmena u nazivima betona za EC2 EN bazirane propise. Umesto C12, C16, C20… sada se uvode oznake C12/15, C16/20, C20/25. Izmena se odnosi samo na prve instalacije na jedan računar jer se neće menjati postojeći konfiguracioni fajlovi korisnika.
- Omogućeno da SRSS kombinacija seizmičkih slučajeva opterećenja koja se koristi za Capacity Design, da osim dva seizmička slučaja opterećenja za horizontalna dejstva, može sadržati i treći, za vertikalno dejstvo.
- U dijalog za seizmički proračun po EC8 EN baziranim propisima, u parametre za definisanje seizmičke krive omogućen unos parametra avg/ag za definisanje spektralne krive za vertikalno dejstvo potresa.
- Dodata je mogućnost snimanja načina armiranja reduktora u konfiguracioni fajl. Reduktori sa istim geometrijama moći će da koriste neku od ranije snimljenih konfiguracija načina armiranja.
- Pri generisanju txt izveštaja za grede omogućeno da se u obzir uzimaju samo sile na krajevima a ne iz unutrašnjih čvorova grede.
- U komandi za zadavanje polilinije, u podkomandi Ofset, uvedeno je pamćenje i mogućnost brzog izbora poslednje korišćene vrednosti razmaka ofseta.
Osim ovih novih funkcija, ovaj Build sadrži i veći broj unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.


25.06.2019. » Objavljen je Tower 7 Build 7656 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Ovaj Build sadrži nekoliko ispravki i manjih unapređenja od kojih se najvažnije odnose na dimenzionisanje niza zidova sa proračunskom anvelopom sila, unapređenje postupka instalacije, povećanje maksimalnog broja kombinacija opterećenja...
Detaljniji spisak izmena i ispravki koje donosi ovaj Build je:
• ispravka u postupku sračunavanja momenta savijanja zida sa proračunskom anvelopom u slučajevima postojanja više preseka na istoj visini (zbog postojanja otvora u zidu). Sada se povećanje momenta usled proračunske anvelope vrši srazmerno dužini svakog od preseka.
• ubrzanje iscrtavanja šrafurnih izolinija u dva pravca (izolinija armature i prslina) i rešenje problema njihovog neiscrtavanja u grafičkom bloku u slučaju blokova sa izduženim gabaritom.
• unapređenje postupka klijentske instalacije sa povećanjem broja pokušaja povezivanja sa serverom
• ispravak u proračunu regularnosti u osnovi koji se računao sa statičkim umesto sa seizmičkim modelom.
• ispravka u wizardu za površinsko opterećenje snegom koje se projektuje po sistemu greda – u nekim slučajevima se opterećenje nije nanosilo na konstrukciju.
• povećana je granica generisanih kombinacija sa 1024 na 32768 i povećana je granica broja kombinacija za dimenzionisanje drveta sa 5000 na 32768
• pri uvozu IFC modela sada se poštuju jedinice za dužinu postavljene u izvornom modelu


09.04.2019. » Objavljen je Tower 8.1 (Build 8123) koji sadrži nekoliko većih unapređenja programa Tower 8 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Najznačajnije novine koje donosi nova verzija su: optimizacija izbora preseka pri dimenzionisanju čelika, dimenzionisanje reduktora, brza instalacija, predmer potrebne i usvojene armature, mogućnost sortiranja blokova u izveštaju, i još mnogo drugih...
Detaljniji spisak novina koje donosi nova verzija su:
Optimizacija dimenzionisanja čeličnih nosača sa optimizacijom izbora poprečnog preseka nosača.
- Dimenzionisanje armirano betonskog reduktora
- Uvedena je mogućnost brze instalacije nove verzije (Build-a) programa Tower preko već postojeće lokalne ili klijentske instalacije. Ova instalacija ne zahteva unos instalacionog broja ni izbor direktorijuma i sa njom se zadržavaju svi postojeći parametri i podešavanja. Omogućeno je i preskakanje instalacije Sentinel Hasp drajvera i redistributabilnih komponenti.
- Izveštaj orijentacionog predmera količina potrebne i usvojene armature u pločama i gredama.
- Mogućnost (sortiranja) uređivanja redosleda blokova u okviru jedne grane izveštaja.
- Uveden je novi tip wizarda za povrsinsko opterećenje na krivim površima (Kupa i Cilindar) – "Linearno"
- Omogućeno zadavanje množioca krutosti oslonaca. Korišćenjem množioca moguće je definisati različito ponašanje oslonaca u statičkom i seizmičkom modelu.
- Omogućeno je uvećanje veličine ikona u korisničkom interfejsu programa (Tool-bar). U dijalogu za podešavanje ikona i menija omogućen je izbor između tri predefinisane veličine ikona (100%, 150% i 200%) Uvećanje ikona utiče i na ostele elemente tool-bara.
- U kontroli temeljnih ploča na proboj omogućeno je uzimanje u obzir smanjenja smičućih napona u ploči zbog postojanja reaktivnog opterećenja tla u oblasti perimetra proboja.
- Omogućeno automatsko pravljenje SRSS kombinacija i učitavanje sačuvanih kombinacija iz skladišta kombinacija nakon seizmičkog proračuna.
- Dodata dva nova uticaja za vektorski presek u ploči:
Mn +/- |Mns| i Ms +/- |Mns|
-U dimenzionisanju čeličnih nosača (propis EC EN) omogućen izbor između dva postupka (6.3.2.2. ili 6.3.2.3.) proračuna koeficijenta redukcije za bočno torziono i izvijanje
- U dimenzionisanju čeličnih nosača (propis EC EN) dodata mogućnost upotrebe korisnički zadate vrednosti Mcr (kritični momenat za bočno torziono izvijanje)
- U dimenzionisanju seizmičkih zidova (pojedinačni presek, propis EC2 EN) dodata mogućnost zadavanja množioca za uticaje M i T od seizmičkih dejstava.
- U dimenzionisanju niza zidova sa proračunskom anvelopom uticaja, uvedena dva nova tipa konstrukcije koja se odnose na analizu niskih zidova. EC8 EN 5.5.2.4.2(1)
- Prikaz vrednosti momenata Mxy i izvornih momenata savijanja M1 i M2 u izveštaju dimenzionisanja ploča u kada se ploča dimanzioniše uzimanjem u obzir momenata uvrtanja (prekidač „Mxy“ uključen)
- Pri usvajanju armature u gredama omogućeno zadavanje šipki i na segmentima poprečnog preseka koji se ne odnose na glavnu armaturu Aa1-Aa4 (konstruktivna armatura, Aak)
- U izveštajima dimenzionisanja betonskih greda, poprečnog preseka i seizmičkih zidova uvedeno štampanje vrednosti Vrd,max
- Povećan je maksimalni broj kombinacija koji se može generisati (1024->32768) i maksimalni broj kombinacija koje se mogu dimenzionisati (drvo i čelik) (5000→32768)
- Poboljšanje u izgledu korisničkog interfejsa programa u slučaju da je u Windowsu izvršeno povećanje-skaliranje fontova (u delu 'Display settings' - 'Scale and layout advanced scaling settings')
- Uvedena je paralelizacija (izvršavanje na više jezgara procesora istovremeno) nekoliko funkcija koje su se odnosile na iscrtavanje.
- Optimizacija proračuna (ubrzano je pravljenje matrice krutosti i proračun sila iz pomeranja). Ova optimizacija bi trebalo da utice i na bržu promenu slučaja opterećenja u obradi rezultata.
- U komandi „Ofset“ koja se odnosi na promenu geometrije postojećih entiteta uvedeno pamćenje i mogućnost brzog izbora poslednje korišćene vrednosti razmaka ofseta i uvedena mogućnost da se izvorni entitet ne briše nakon izvršenog ofseta.
- U dijalog za podešavanje osvezavanja izveštaja dodata je mogucnost da se osvežavanje blokova ne radi sa izvorno korišćenim parametrima već sa trenutno postavljenim crtačkim parametrima. Dodata je i nova ikona u meniju za pozivanje dijaloga u kojem se ovo može podesiti.
- Omogućeno kotiranje razmaka između šipki (linija) armature u dijalogu za usvajanje armature i izvestaju za armaturu greda.
- Omogućeno podešavanje broja decimala pri ispisu razmaka pomoćnih osa
- Izvoz tekstualnog izveštaja u Excel – omogućen je izbor načina izvoza numeričkih vrednosti – kao numeričku vrednost ili kao tekst.
Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


07.11.2018. » Objavljena je Verzija 8 programa Tower
(Build 8050)

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 7 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika.
Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 8, a za korisnike programa Tower 7 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 8.
Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije.


02.11.2018. » Objavljivanje programa Tower 8 je zakazano za sredu 07.11.2018.

Tower 8 sadrži mnogobrojna unapređenja i nove funkcionalnosti uz zadržavanje prepoznatljive efikasnosti, svestranosti i lakoće korišćenja. Prikaz novina koje donosi program Tower 8 možete preuzeti sa stranice Download»


22.10.2018. » Objavljen je Tower 7 Build 7655

Najznačajnija izmena se odnosi na postupak određivanja uticaja II reda pri dimenzionisanju stubova za pomerljive konstrukcije.
Osim ove izmene, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


21.02.2018. » Objavljen je Tower 7 Build 7650.

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje postupka obuhvatanja uticaja II reda u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design).
• Izvršena je promena značenja koeficijenata uz slučajeve opterećenja u SRSS kombinacijama - Umesto dosadašnjeg značenja: kvadratni koren iz: k1xI^2 + k2xII^2 novo značenje je kvadratni koren iz: (k1xI)^2 + (k2xII)^2. U slučajevima da su koeficijenti uz slučajeve opterećenja bili 1, ova izmena neće napraviti nikakvu razliku.
• Izvršene su izmene i u postupku i u izveštaju provere međuspratnih pomeranja.
Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


07.12.2017. » Objavljen je Tower 7 Build 7640.

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje alghoritma za proračun uticaja izvijanja pri dimenzionisanju po EC2 propisu i unapređenje funkcionalnosti u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design).
Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


29.11.2017. » Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download».

Rok važenja sertifikata je do 27.11.2019.


11.05.2017. » Obeležavanje 20 godina od objavljivanja prve verzije programa Tower

U saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, u sredu 17.05.2017. sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, predavanja su održali naši dugogodišnji stručni saradnici u razvoju programa Tower, docent dr. Saša Stošić i docent dr. Zoran Brujić.
Na ovom mestu (http://bit.ly/2svK7bo ) možete pronaći linkove do video zapisa održanih predavanja
Docent dr Saša Stošić, dipl. ing. građ. sa Katedre za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu, održaće predavanje na teme:
- prikaz mogućnosti interfejsa programa Tower 7 u otkrivanju potencijalnih slabih mesta modela konstrukcije
- izdvojena analiza dela složene konstrukcije
- prikaz vremenskog zapisa rezultata pokretnog opterećenja i direktne dinamičke analize
Docent dr Zoran Brujić, dipl. ing. građ. sa Katedre za konstrukcije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, održaće predavanje na temu:
- Tower 7 - projektovanje betonskih zgrada prema Evrokodu (Eurocode 2 i Eurocode 8 sa posebnim osvrtom na Capacity Design)
Na ovom mestu (http://bit.ly/2svK7bo) možete pronaći linkove do video zapisa održanih predavanja


29.03.2017. » Objavljen je Tower 7 Build 7631.

Najznačajnije novine su: dimenzionisanje betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design) za klase duktilnosti DCM i DCH (dostupno samo u Expert konfiguraciji programa), podrška za dimenzionisanje betonskih preseka uz upotrebu FRP (Fiber Reinforced Polymer) armature, upotpunjeni ruski seizmički propisi za seizmiku...
Ovo je detaljniji spisak najvažnijih novina u programu Tower 7 Build 7631:
- dimenzionisanje betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design) za klase duktilnosti DCM i DCH (dostupno samo u Expert konfiguraciji programa)
- podrška za dimenzionisanje betonskih preseka uz upotrrebu FRP (Fiber Reinforced Polymer) armature
- upotpunjeni su ruski seizmički propisi za seizmiku revizijom iz 2014. godine i kao varijanta SNIP propisa, uvedeni su kazahstanski propisi za seizmiku,
- u SIA seizmičkim propisima omogućeno je zadavanje korisnički definisane spektralne krive
- omogućeno dimenzionisanje drvenih nosača kružnog preseka,
- u dimenzionisanju betona PBAB87 unapređen način za računanje uticaja izvijanja za pomerljive konstrukcije
- u dimenzionisanju betona EC2 unapređen način za računanje uticaja izvijanja je zamenjen tačnijim postupkom
- u dijalogu za dimenzionisanje betonskog preseka dodata mogućnost preuzimanja podataka o preseku i načina armiranja izborom neke grede/stuba iz modela,
- dodata mogućnost iscrtavanja koordinatnih osa u izvezenim 2D grafičkim blokovima,
- u dijalozima za usvajanje armature i lokalne podatke dimenzionisanja omogućen kotiran prikaz poprečnog preseka,
Osim ovih najvažnijih novina, ovaj Build sadrži veći broj ispravki i manjih unapređenja.


10.12.2015. » Objavljen je Tower 7 Build 7520.

Među mnogobrojnim novinama najznačajnije su: proračun po EC3 za korisnički definisanu vrstu čelika, unapređen prikaz uticaja u indirektnim elementima za MMS i SRRS slučajeve opterećenja, prikaz ukupne transverzalne sile u ploči, nekoliko unapređenja u dimenzionisanju betona po EC2 propisima...
Ovo je detaljniji spisak najvažnijih novina u programu Tower 7 Build 7520
• mogućnost definisanja proizvoljnih vrsta čelika za proračun po EC3
• za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja, za SRSS kombinacije slučajeva opterećenja kao i za njihove kombinacije sa ostalim običnim slučajevima opterećenja, omogućen prikaz uticaja u indirektnim elementima
• dodat je novi uticaj – ukupna transverzalna sila u ploči |T| koja se dobija kao koren iz sume kvadrata sila Tz,x i Tz,y
• omogućeno je prikazivanje relativnog ugiba greda u odnosu na proizvoljnu ravan
• dimenzionisanje betona po EC2: za tekući slučaj opterećenja može se podesiti da se vrsta kombinacije (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) preuzima iz šeme kombinovanja a prema tome i određuju parcijalni koeficijenti sigurnosti za materijal
• dimenzionisanje betona po EC2: dimenzionisanje pojedinačnog preseka – za svaki zadati set sila može se dodeliti tip opterećenja (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) na osnovu kojeg će se upotrebiti odgovarajući parcijalni koeficijent sigurnosti za materijal
• dimenzionisanje betona po EC2: u šemi kombinovanja, za tip opterećenja „promenljivo“ omogućeno je proizvoljno unošenje koeficijenata redukcije „psi“
• unapređen izveštaj u dijalogu šeme kombinovanja za EC2 bazirane propise dodavanjem prikaza vrste svake kombinacije iz šeme kombinovanja, izveštaja za korisnički definisane kombinacije sa prikazanim podatkom o vrsti kombinacije (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) kao i izveštajem o kombinacijama za proračun prslina i ugiba
• dimenzionisanje betona po EC2: omogućeno nezavisno zadavanje parcijalnih koeficijenata sigurnosti za materijal za seizmičke kombinacije (u nekim EC2 propisima, ti koeficijenti nisu jednaki koeficijentima koji se odnose na stalne/povremene)
• editor hartije – omogućeno zadavanje „Auto Teksta“ - teksta koji će se nadovezivati na tekst naslova ili tekst potpisa bloka
• omogućeno podešavanje broja decimala za ispis razmere u potpisu grafičkog bloka. Sekvenca %R0 (veliko R i nula) ispisuje podatak o razmeri bez decimala a %R radi kao i do sada
• dodata mogucnost da se pri prikazivanju indirektnih elemenata ispisuje i opis elementa (dimenzije, presek)
• u dijalogu za izbor tonova modalne analize omogućeno zadavanje podatka o koti uklještenja kako bi se procenat angažovanja mase mogao sračunavati samo na osnovu mase iznad kote uklještenja
• za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja, za SRSS kombinacije slučajeva opterećenja kao i za kombinacije ovih opterećenja sa ostalim običnim slučajevima opterećenja prikaz uticaja Nn-spreg sila prikazuje vrednost rezultujućeg momenta i normalne sile
• Unapređen izveštaj angažovanja masa za multimodalni seizmički proračun
Osim ovih najvažnijih novina, ovaj Build sadrži veći broj ispravki i manjih unapređenja.


27.11.2015. » Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download».

Rok važenja sertifikata je do 27.11.2017.


07.04.2015. » Objavljen je Tower 7 Build 7422 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Među mnogobrojnim novinama najznačajnije su: proračun prslina i ugiba potpuno je usaglašen sa EC2, pretvaranje reakcija tačkastih oslonaca u sile i izvoz sila u poseban fajl, značajna unapređenja u analizi pokretnog opterećenja - potpuna podrška krivolinijskoj putanji opterećenja, nadovezivanje segmenata putanje pokretnog opterećenja, dobijanje istorije uticaja u odabranim entitetima od pokretnog opterećenja, uzimanje u obzir uticaja od torzije u kontroli napona čeličnih nosača, unapređeni izveštaji seizmičkog proračuna i modalne analize. Osim toga, ova verzija sadrži i veći broj manjih izmena, unapređenja i ispravki ranije uočenih grešaka.


13.10.2014. » Objavljen je Tower 7 Build 7321.

Najznačajnija novina je nova vrsta seizmičkog proračuna i to metodom direktne dinamičke analize. Ova nova mogućnost je dostupna korisnicima sa Expert licencom (licenca za 64-bitnu verziju). Osim toga, ova verzija sadrži i veći broj manjih izmena i unapređenja u oblasti proračuna ploča na proboj, dimenzionisanja čelika i drveta, pokretnog opterećenja kao i određeni broj broj ispravki ranije uočenih grešaka.


27.11.2013. » Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima

Rok važenja sertifikata je do 28.11.2015.


26.09.2013. » Objavljen je Tower 7 Build 7234.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – dimenzionisanje seizmičkih zidova uz korišćenje proračunske anvelope (u skladu sa EC8) za momenat savijanja i smičuću silu, kontrola ploče na probijanje po SNIP propisima, izvoz projekata u DEMO format fajla, ...
Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:
Za sve propise bazirane na EC8 omogućeno je dimenzionisanje seizmičkih zidova uz korišćenje proračunske anvelope za momenat savijanja i smičuću silu u skladu sa EC8 paragraf 5.4.2.4
Uvedena mogućnost proizvoljnog zadavanja dimenzije betonskog preseka seizmičkog zida sa kojom će se vršiti dimenzionisanje.
Uticaji u reduktoru za multimodalne seizmičke slučajeve (MMS) opterećenja i SRSS kombinacije opterećenja sada će se prikazivati kao dvostrani dijagram a omogućeno je i prikazivanje dijagrama od kombinacije opterećenja koja sadrži MMS ili SRRS kombinacju - kao dvostrani asimetricni dijagram
Kontrola ploče na probijanje po SNIP (ruskim) propisima
Dimenzionisanje greda na smičuće sile usaglašeno sa aktuelnim SNIP (ruskim) propisima. Određivanje uticaja od izvijanja stubova pri dimenzionisanju usaglašeno je sa aktuelnim SNIP propisima.
Prosirena je funkcionalnost komande za 2D rotaciju uvođjenjem mogućnosti zadavanja referentne ose rotiranja.
Snimanje (izvoz) celog projekta u format DEMO verzije programa Tower. Ovom izmenom, DEMO verzija programa Tower 7 može se koristiti kao besplatni pregledač Tower 7 projekata. Na taj način projekte rađene programom Tower moguće je da pregledaju i oni koji nemaju komercijalnu verziju programa Tower 7. Omogućen je pregled ulaznih podataka, geometrije, opterecenja, moguće je pregledati sve sve rezultate u modulu za obradu rezultata osim rezultata dimenzionisanja. Takođe, omogućen je i kompletan pregled napravljenog izveštaja.
Snimanje u format DEMO verzije (twd) obavlja se pozivanjem komande “Snimi kao” I izborom tipa fajla “Tower 7 Demo”. Pri tome, radi se i automatsko preimenovanje fajla - dodaje se "_twd7" na kraj imena fajla, da bi se sacuvao originalni projekat
Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


06.03.2013. » Objavljen je Tower 7 Build 7219.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - fundiranje na elastičnom poluprostoru, množioci karakteristika greda i ploča, brzi meni za pozivanje neke od poslednje korišćenih komandi, novi entitet - linijska veza ...
Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:
• Fundiranje na tlu koje se modelira kao elastični poluprostor. Automatsko generisanje mreže poluprostora. Definisanje položaja i karakteristika slojeva putem podataka iz bušotina. Proračun naprezanja i deformacija u tlu i prikaz dispozicije slojeva.
• Mogućnost zadavanja množioca karakteristika greda i ploča, nezavisno po setovima i nezavisno za statički i seizmički model. Zadavanje množioca vrši se u dijalozima za setove ploča i greda. U dijalozima za set grede i set ploče u listama setova dodate ikone koje pokazuju da li su za određeni set definisani množioci za statiku i seizmiku. Dodat izveštaj za množioce setova greda i ploča
• Napravljen je novi entitet - Linijska veza. Omogućeno je modeliranje veze (elastično ili elastoplastično) duz dve nepovezane linije (grede sa gredom, grede sa pločom, ploče sa pločom...).
• Napravljena je nova komanda - Komanda za rezultantu reakcija. Za selektovane oslonce moguće je dobiti sumu sila njihovih reakcija.
• Brzi meni za pozivanje neke od poslednje korišćne komande. Na početak komandne linije dodato dugme kojim je moguće odabrati neku od prethodno pokrenutih komandi.
• Omogućen prikaz vrednosti sila u Vezama (entitet "Veza" - linijski i tackasti). Ispisuje se u 2d, na sredinama linija veza u okviru komande za reakciju oslonaca.
• Omogućeno zadavanje broja decimala za ispis intenziteta tačkastih, linijskih i površinskih opterećenja.
• Prikaz minimalnih i maksimalnih vrednosti na statusnoj liniji (i u potpisu bloka) uticaja u gredama sada moze da zavisi od vidljivosti/sakrivenosti greda.
• Funkcionalnost "Copy & Paste" iz clipboard-a dodata u listu za zadavanje karakteristika profila i u listu za zadavanje proizvoljne spektralne krive. Ovime je omogućeno ubacivanje velike količine tabelarno organizovanih podataka (iz xls ili txt tabela). "Paste" u gridu se ne radi sa Crl+V nego izborom iz menija koji se otvara desni klik-om na celiju u listi.
• Mogućnost računanja interakcionih dijagrama i za seizmičke zidove. Takođe, u komandi za interakcioni dijagram je dodata mogućnost da se interakcioni dijagram računa sa računski potrebnom armaturom ako nema usvojene armature.
• Omogućen proračun uticaja u preseku ploče/zida i kod SRSS slučajeva opterećenja i kombinacija koje sadrze MM seizmičke slučajeve opterećenja. Proračunava se integral rezultujuće sile (M,N,T) čija se vrednost ispisuje na mestu preseka a dijagram se pri tome i ne prikazuje.
• Automatsko kombinovanje parova multimodalnih seizmičkih slučajeva opterećenja nastalih uključivanjem efekata slučajne torzije. Ovime se potpuno eliminiše potreba pravljenja velikog broja SRSS kombinacija radi dobijanja maksimalnih uticaja.
• Dodata opcija izbora tekućeg jezika izveštaja i iz editora hartije (a ne samo iz dijaloga "Funkcionalnost")
• Dodata je mogućnost da se u zaglavlju hartije automatski prikazuje i podatak o imenu tekućeg fajla (sa i bez putanje na disku)
• Veće izmene i optimizacija generisanja txt izvestaja u grani za prikaz ekstrema, radi smanjenja utroška memorije. Ovime je omogućeno dobijanje izveštaja za ekstreme i za modele sa ekstremno velikim brojem elemenata i brojem slučajeva opterećenja. Takodje, omogućen je izbor proizvoljne grupe slučajeva opterećenja za koje ce se izvestaj raditi, nezavisno od tekuceg slucaja opterecenja.
Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


09.10.2012. » Objavljen je Tower 7 Build 7115.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - provera regularnosti konstrukcije u osnovi, dimenzionisanje nekoliko novih tipova čeličnih preseka, mogućnost horizontalnog ravnanja grafičkih blokova u izveštaju ...
Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:
• provera regularnosti konstrukcije (po EC8) - proračun i izveštaj
• podrška za dimenzionisanje novih tipova porečnih preseka - C, Omega, Sigma, Z
• izveštaj - dodato je novo poglavlje ispred poglavlja sa sadržajem koje omogućava dodavanje proizvoljnih tekstova, slika i opisa ispred izveštaja pripremljenog u Tower-u
• mogućnost podešavanja horizontalnog ravnanja grafičkih blokova. Poslednji grafički blok u redu može biti horizontalno ravnan (levo, centar, desno)
• unapređen prikaz i izveštaj interakcionih dijagrama
• u naprednim opcijama seizmičkog proračuna omogućeno je zadavanje redukcionog faktora krutosti stubova na savijanje
• u dimenzionisanju drveta (EC5) uvedena mogućnost zadavanja korisnički definisanog parcijalnog koeficijenta za materijal
• u dijalog za prikaz animacije deformisanog modela i forme oscilovanja, uvedena mogućnost menjanja pogleda - (vrh, dno, levo, desno, ispred, iza...)
• u crtačkim parametrima omogućeno podešavanje gustine isprekidane linije (crta, crta-tacka i tacka-tacka). Dodati su novi tipovi linija - 2x, 5x
• površinsko opterećenje koje deluje po sistemu greda sada može da se definiše da deluje i po linijskim osloncima i po indirektnim zidovima/pločama
• oblast armiranja ploče - za preklapajuće oblasti iste geometrije unapredjeno je odredjivanje položaja dijagonale - oznake
• uvedena komanda za brzo pronalaženje položaja čvorova preko njihovih rednih brojeva - izabrani čvorovi se obeležavaju u 2D i 3D prozoru a pri tome se automatski se pronalaze sklopovi kojima pripadaju.
Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


03.07.2012. » Objavljen je Tower 7 Build 7041.

Ova verzija sadrži veći broj manjih ispravki i izmena. Zajedno sa ovom verzijom objavljeno je i kompletno uputstvo za upotrebu programa (srpski jezik).


25.05.2012. » Objavljena je Verzija 7 programa Tower
(Build 7035)

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 6 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika.
Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 7, a za korisnike programa Tower 6 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 7.
Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije.


29.11.2011. » Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download».

Rok važenja sertifikata je do 30.11.2013.


15.08.2011. » Objavljen je Tower 6 Build 1420 i možete ga preuzeti sa stranice Download»

Najznačajnije novine koje donosi ovaj Build su:
• unapređena kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 7 - program ne zahteva postavljanje Windows Vista kompatibilnog moda čime su unapredjene performanse i 32-bitne i 64-bitne verzije
• 64 bitna verzija je dobila još jedan solver velikog kapaciteta - blokovski solver
• ažurirani su Sentinel HASP drajveri koji se instaliraju zajedno sa programom
Pored ovih novina, ova verzija sadrži i izvestan broj manjih izmena i ispravki


18.05.2011. » 64 bitna verzija programa Tower 6

Objavljujemo izlazak 64 bitne verzije programa Tower 6 koja će činiti osnovu Expert konfiguracije.
Expert konfiguracija je namenjena zahtevnim korisnicima koji projektuju i analiziraju konstrukcije značajnijih razmera sa velikim brojem čvorova, ali i korisnicima koji žele da potpunije iskoriste mogućnosti hardvera kojeg poseduju i ostvare vidljivi dobitak na brzini. Ova verzija programa može raditi samo na 64 bitnim Windows operativnim sistemima.
Tri glavne karakteristike ove verzije su:
• višestruko povećani kapacitet proračuna - analiza modela od 100, 200 i više hiljada čvorova je realnost i sasvim moguća.
• povećana brzina rada - uvođenjem pararelizacije nekih ključnih procesa i funkcija omogućeno je potpunije iskorišćenje potencijala višejezgarnih modernih procesora što je dovelo do skraćenja vremena izvršavanja tih operacija. Osim paralelizacije, ubrzanju su doprinele i novouvedene optimizacije.
• osavremenjena i unapređena grafika - prelaskom sa DirectX 7 na DirectX 9 dobilo se na ubrzanju grafike ali i povecanoj kompatibilnosti ove verzije programa sa aktuelnim ali i budućim operativnim sistemima.
Preporučena konfiguracija računara:
• Intel ili AMD višejezgarni procesor sa 3 ili 4 jezgra, 8 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sistem (Windows Vista x64 ili Windows 7 x64)
Minimalna konfiguracija računara:
• Intel ili AMD 64-bitni procesor, 4 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sistem (Windows XP x64 edition, Windows Vista ili Windows 7)


18.02.2011. » Izašla je verzija 6 - Build 1412.

Omogućen je puni 3D eksport geometrije u Metal Studio.


05.05.2010. » Izašla je verzija 6 - Build 1410.

Dodata je funkcija za eksport geometrije u Metal Studio.


18.11.2009. » Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima.

Rok važenja sertifikata je do 30.11.2011.


18.11.2009. » Izašla je verzija 6 - Build 1408.

Ispravljen problem sa instalacijom i lažnom detekcijom virusa iz Build-a 1407


12.11.2009. » Izašla je verzija 6 - Build 1407.

Uvedeno je nekoliko novina među kojima su najvažnije - uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton, Uvedeni kao zasebni TPBK (Hrvatski) propisi za beton, implementiran opsti Wood & Armer metod..
Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:
• Omogućeno sračunavanje uticaja u reduktoru i za multimodalne seizmičke slučajeve i za SRSS kombinacije
• Uvedena mogućnost promene LKS reduktora
• Uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton
• Uvedeni kao zasebni TPBK (Hrvatski) propisi za beton
• Za EC bazirane propise za dimenzionisanje betona uvedena mogućnost menjanja parcijalnih koeficijenata za materijale.
• Implementiran opsti Wood & Armer metod za uzimanje u obzir momenata uvrtanja pri dimenzionisanju ploča koji se primenjuje i na ploče sa neortogonalnom armaturom.
• Uvedena mogućnost promene naziva JUS propisa za dimenzionisanje čelika
• Uvedena mogućnost neispisivanja dužina iteracija usvojene armature na dijagramima usvojene armature u gredama
Pored ovih novina ova verzija sadrži i izvestan broj manjih izmena i ispravki


20.04.2009. » Izašla je verzija 6 - Build 1350.

Uvedeno je nekoliko novina – dodat je novi propis za dimenzionisanje čelika (EN 1993-1-1:2005), dodat je još jedan propis za seizmički proračun (EC8 HR odnosno Eurocode 8 - ENV) i implementiran je import modela iz IFC formata.
Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj optimizacija, korekcija i ispravki.


24.12.2008. » Izašla je verzija 6 - Build 1315.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – kalkulator za kontrolu ploča na probijanje, vođenje podužne armature prema liniji zatežućih sila, dodata je nova konvencija za prikaz površine uzengija, obeležavanje uticaja u linijskim i povrsinskim elementima na proizvoljnom mestu... Uputstvo za rad sa programom je ažurirano i sadrži opis svih novih opcija.
Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u, sortiranih prema poglavljima u uputsvu za rad sa programom:
• mogućnost pojedinačnog izbora konfiguracionih fajlova koji se žele zadrzati pri novoj instalaciji. (opisano u uputstvu, poglavlje 1.2.1)
• potpuno automatsko konfigurisanje komunikacije sa HASP kljucem pri mrežnoj instalaciji (1.2.2)
• omoguceno je automatsko generisanje graničnih uslova na zidovima kojima se modelira mimoilaženje zidova u seizmičkom modelu (3.1.3)
• pri definisanju kombinacija opterećenja kao i šeme kombinovanja za dimenzionisanje, omogućeno je pravljenje uslovnih kombinacija - “uvek kombinuj sa” je postalo jednosmerno (3.2.2 i 9.2)
• dodate su nove napredne opcije za seizmički proračun – uticanje na aksijalnu krutost (6.1)
• omogućeno je dodatno kotiranje uticaja u površinskim i linijskim elementima (8.5.5 i 8.6.5)
• promenjena je konvencija prikaza uticaja u indirektnim linijskim elementima – sada se uticaji prikazuju transformisani u odnosu na lokalni koordinatni sistem 2D pogleda (8.10)
• mogucnost podešavanja gustine integracije reduktora (8.11.1)
• multiplikator oblasti armiranja pri usvajanju armature u pločama (9.3.4)
• dve konvencije za izražavanje površine računski potrebnih uzengija (9.4.1.1)
• vođenje podužne armature na osnovu linije zatežucih sila (9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.3, 9.4.5)
• mogućnost podele tekstualnog izvestaja dimenzionisanja na izvestaje po entitetima (9.4.5)
• unapređenje kontrole ploča na probijanje i implementacija kalkulatora za kontrolu ploca na probijanje (9.3.11)
Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj optimizacija, korekcija i ispravki.
Napomena: Implementacija importa modela iz IFC formata je odložena za sledeću verziju programa.


15.10.2008. » Izašla je verzija 6 - Build 1225.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih izmena - optimizacija i ispravki.
Najvažnije izmene u ovom Build-u odnose se na:
• ispravke u kontroli ploča na probijanje
• promena naziva materijala u dimenzionisanju čelika po Eurocode-u
• ispravke u dimenzionisanju drveta po Eurocode-u
• manje promene u definisanju proizvoljne seizmičke krive za proračun po Eurocode-u
• optimizacija pri štampanju grafičkih blokova sa renderovanim prikazom modela
• manja korekcija i optimizacija pri učitavanju fajlova iz Planeta i Tower-a 4


12.09.2008. » Izašla je verzija 6 - Build 1219.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – kontrola ploča na probijanje, dimenzionisanje drveta po EC5, SRSS kombinovanje slucajeva opterećenja, globalizacija označavanja pomoćnih osa... Objavljeno je novo, kompletno uputstvo za rad sa programom Tower 6.
Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:
• razdvajanje vidljivosti ploca od zidova i vidljivosti greda i stubova (opisano u uputstvu, poglavlje 2.7)
• editovanje parametara spiralne povrsi (3.1.9)
• nove mogućnosti kod definisanja kombinacija opterećenja – “Uvek kombinuj sa” i “Alternativno” (3.2.1)
• globalizacija opisa pomocnih osa (3.4.1.2)
• SRSS kombinovanje slučajeva opterećenja (6.2.2)
• kontrola ploča na probijanje (6.12.3)
• dimenzionisanje čelika – JUS – unapređenje definisanja merodavnog opterećenja (6.13.1), nove mogućnosti pri kreiranju izveštaja (6.13.2), kontrola uporednih napona kao sastavni deo izveštaja stabilnosti (6.13.4)
• dimenzionisanje čelika JUS,EC,SIA – unapređenje izveštaja kontrole napona (6.13.3)
• dimenzionisanje drveta po EC (6.14.6 – 6.14.10)
• unapređen eksport grafickih blokova u bitmapu i dxf (6.18.4)
• unapređenje u generisanju izveštaja za grupe entiteta – tri algoritma sortiranja izveštaja (6.19)
• editor hartije - mogucnost promene redosleda poglavlja u direktorijumu “Dodaci” (6.21.7)
• dimenzionisanje betona SNIP – N 2, СНиП 2.01.07-85 - izmena parcijalnih koeficijenata za opterećenje snegom (u šemi kombinovanja)
Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj korekcija, optimizacija i ispravki.


14.04.2008. » Izašla je verzija 6 - build 1112.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - relativni ugib ploča, nove mogućnosti pri editovanju i eksportu blokova, lista za izbor pogleda, mogućnost pokretanja komandi preko definisanih prečica sa tastature... Diferencijalno uputstvo je ažurirano i sadrži opise svih novih opcija.
Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:
• snimanje trenutne vidljivosti modela (opisano u uputstvu, poglavlje 2.7)
• lista za izbor pogleda (2.12)
• vidljivost projektovanih tavanica radi i za kose poglede (2.13)
• masovna promena fontova u parametrima iscrtavanja (3.6.1)
• korisnički definisane prečice za pokretanje komandi sa tastature (3.6.4)
• relativni ugib ploča (6.5)
• eksport bloka u dxf ili bitmapu i iz editora hartije (6.17.4)
• unapređena funkcionalnost pri editovanju blokova - višestruka selekcija tekstova, pomeranje, brisanje (6.21.3)
• komanda za snimanje u editoru hartije (6.21.6)
Osim ovih novina, ova verzija sadrži i izvestan broj korekcija i ispravki.


17.03.2008. » Zvanična prezentacija programa Tower 6

Radimpex Software u saradnji sa Građevinskim fakultetom univerziteta u Beogradu, organizuje preyentaciju programa Tower 6. Prezentacija će se održati u petak 28.03.2008, u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, sa početkom u 12h.


22.02.2008. » Izašla je verzija 6 - Build 1040.

Najvažnije novine odnose se na generisanje izveštaja za selektovane grupe i uvođenje u program novih Slovenačkih seizmičkih propisa (SLO EC8). Osim toga ova verzija sadrži brojna unapređenja, optimizacije i ispravke.
Prve animirane lekcije (filmovi) koje prikazuju rad na konkretnim jednostavnim modelima mogu se pogledati na sekciji Online Lessons & Tutorials naseg sajta.


24.01.2008. » Objavljen je novi Tower - Verzija 6 !

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 5 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika. Spisak najznačajnijih novina koje donosi verzija 6 može se naći na stranici Migration. Ova stranica je namenjena korisnicima programa Tower 5 kako bi se na najbrži i najlakši način upoznali sa verzijom 6.
Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 6, a za korisnike programa Tower 5 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 6.
Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije. Objavljen je i cenovnik sa cenama naših programa koje važe na teritoriji Srbije i Crne Gore. Cenovnik mozete preuzeti sa Download stranice.


21.09.2007. » Izašla je verzija 5.5 - build 6126.

Ova verzija sadrži nekoliko malih izmena i ispravki od kojih se najvažnije tiču iscrtavanja prednaprezanja i dimenzionisanja čelika. Takodje, izvršene su i neke modifikacije koje će omogućiti paralelno korišćenje programa Tower 5 i Tower 6 na istom računaru.


04.04.2007. » Izašla je verzija 5.5 - build 6121.

Ova verzija sadrži nekoliko ispravki.
• Redosled kombinacija opterećenja je, u nekim slučajevima nakon ponovljenih proračuna, mogao da se pokvari. Ovo nije imalo uticaja ni na prikaz rezultata ni na dimenzionisanje.
• Uticaji u ploči sa uključenim "zonama oslonaca" (Mx,My) za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja nisu bili inicijalizovani.
• U nekim slučajevima, pri ponovljenom generisanju tekstualnih izveštaja, stari izveštaji nisu bili kompletno obrisani pa su nepotrebno činili fajl većim nego što je potrebno.


28.02.2007. » Izašla je verzija 5.5 - build 6120.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki.
• Povećanje tačnosti (smanjenjem tolerancije) proračuna armature. U specifičnim i vrlo retkim graničnim slučajevima, kada je rešenje u blizini asimptota, dolazilo je do značajnijeg porasta potrebne armature pri maloj promeni uticaja.
• Manje izmene u odredjivanju karakteristika preseka za proračun smičuce armature i usvajanju armature kod nesimetričnih I preseka.
• Manje korekcije u proračunu prslina ekscentričnih i zarotiranih poprečnih preseka.


19.12.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6117.

Ova verzija sadrži samo dve ispravke - pri proračunu prslina za anvelope slučajeva opterećenja, zbog greške u kriterijumu za filtriranje uticaja, u pojedinim slučajevima moglo je doći do ignorisanja uticaja koji izazivaju realno najveći otvor prsline. Druga izmena se odnosi na raspoređivanje A3 i A4 armature pri usvajanju kod I i T preseka koji su dimenzionisani sa šemom armiranja br. 2.


23.11.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6115

Ova verzija sadrži samo jednu ispravku - u dimenzionisanju betona po PBAB87 za pomerljive konstrukcije granična vrednost vitkosti ispod koje se efekti izvijanja ne uzimaju u obzir sada je postavljena na 25. Do sada je granična vrednost vitkosti bila računata na način koji se koristi kod nepomerljivih konstrukcija: 50 - 25 x (odnos_momenata_na_krajevima).


17.10.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6114.

Ova verzija sadrži nekoliko izmena i ispravki od kojih su najvažnije:
• Ispravka šeme kombinovanja za EC bazirane propise - u nekim slučajevima su se javljali duplikati a u nekim slučajevima su nedostajale neke kombinacije.
• Za modele sa elementima sa nelinearnim ponašanjem bilo je onemogućeno zadavanje pomerljivosti za proračun uticaja izvijanja pri dimenzionisanju betona.
• Promenjen način određivanja LKS za linijske elemente na spiralnoj površi.


24.08.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6110

Novina u ovoj verziji:
• Omogućeno zanemarivanje vertikalnih oscilacija pri modalnoj analizi.


20.06.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6107.

Novine u ovoj verziji:
• Implementirane su promene u hrvatskim propisima za seizmiku. Dodat je novi propis (HRN-N) sa izmenjenim koeficijentima za kategoriju objekta i tip konstrukcije.
Osim ovoga, urađeno je nekoliko izmena i ispravki:
• Razrešena je dvosmislenost u vezi putanje kabla prednaprezanja u slučajevima kada se više od dva segmenta prednaprezanja nastavljaju u istom čvoru.
• U tekstualnom izveštaju za dimenzionisanje betonskih ploča po EC u nekim slučajevima je ispisivana vrednost za merodavne uticaje, različita od stvarno merodavnih vrednosti sa kojima je izvršeno dimenzionisanje.


31.03.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6105

Novine u ovoj verziji:
• Omogućeno lakše definisanje anvelopa opterećenja u obradi rezultata.
• Pri pravljenju izveštaja omogućeno je premeštanje blokova iz jedne grane u drugu.
• Omogućen eksport bloka u obliku bitmape (BMP fajla) proizvoljne rezolucije. Ovaj način eksporta aktiviraće se ako su u trenutku eksporta bloka istovremeno pritisnuti tasteri 'Ctrl' i 'Shift'.
• Izmene kod generisanja oblasti armiranja ploče u gornjoj zoni. Sada se prave dva seta armature za gornju zonu, zavisno da li je pravac glavne armature bliži horizontalnom ili vertikalnom polozaju. Takodje, osim generisanja oblasti armiranja u gornjoj zoni sa jednom jedinstvenom sirinom, omogućeno je generisanje oblasti sa širinom koja je zavisna od veličine svetlog otvora ploče na tom mestu.
• Dodata je mogućnost da se kombinacije, generisane šemom kombinovanja pri dimenzionisanju betona, dodaju u listu kombinacija opterećenja i koriste za druge vrste dimenzionisanja.
• Omogućeno lakše i kontrolisanije pravljenje 'Plot window'-a grafičkih blokova.
• Dimenzionisanje betonskih preseka po BULG EC - izmene u šemi kombinovanja i izmene u proračunu armature za smičuće sile.
• Prelazak na rad sa najnovijim HASP drajverima. Od ove verzije korisnici sa mrežnom licencom moraće da koriste HASP Licence Manager 8.31 ili noviji (koji se može preuzeti sa stranice "Downloads").
Osim ovoga, urađeno je nekoliko poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, kao što su:
• Dimenzionisanje betonskih preseka PBAB87 - u specifičnim slučajevima dimenzionisanja nosača, napregnutih na pritisak sa malim ekscentricitetom, nije vršeno povećanje parcijalnih koeficijenata sigurnosti.
• Rešen problem koji se javljao kod anvelopa sa kombinacijama sa pokretnim opterećenjem.
• Pri operaciji spajanja kontura entiteta bez setova (opterećenja) izvodilo se spajanje i kada su opterećenja imala različite intenzitete.
• Nekompletan potpis bloka pri eksportu bloka sa usvojenom armaturom u gredama.
• U nekim odredjenim slučajevima dolazilo je do neslaganja u oznakama preseka seizmičkih zidova na crtezu i u izveštaju.


03.02.2006. » Izašla je verzija 5.5 - build 6017

U okviru ove verzije izvrseno je nekoliko manjih popravki koje su u vezi sa učitavanjem •.twr fajlova, brisanjem faza građenja i eksporta armature.


30.12.2005. » Izašla je verzija 5.5 - build 6012


Novine u ovoj verziji:
• Eksport usvojene armature (za grede i ploče) u program ArmCAD 2005 (uključujući i '3d' eksport za prikaz prostornih detalja). Izbor verzije ArmCAD-a (2000 ili 2005) za koju će se raditi eksport, vrši se u dijalogu 'Funkcionalnost'.
• Omogućene dve vrste klijentske instalacije - sa i bez kopiranja izvršnih fajlova.
• Generisanje izveštaja za pokretna opterećenja.
• Zadavanje i promena razmere eksportovanih blokova. Ispis trenutne razmere u potpisu bloka (znak %R u potpisu bloka će biti zamenjen sa vrednošću razmere bloka).
• Mogućnost kopiranja opterećenja u druge slučajeve opterećenja korisćenjem obične komande za kopiranje.
• Kod automatskog generisanja grafičkih blokova sa opterećenjem poštuje se trenutno postavljena vidljivost konstruktivnih entiteta.
• Prikaz usvojene armature u renderu.
• Nekoliko manjih izmena i prilagođavanja korisničkim zahtevima.


27.09.2005. » Izašla je verzija 5.4 - build 5326

Promene u ovoj verziji:
• Dimenzionisanje betona - usaglašeno sa poslednjom verzijom EC2 propisa: promene u šemi kombinovanja i u vrednostima parcijalnih koeficijenata sigurnosti. Ispravljeno nekorektno crtanje dijagrama globalnog pomeranja greda u pravcu Z koje se javilo u Build-u 5321
• Promenjene vrednosti default krive izvijanja za neke vrste preseka pri dimenzionisanju čelika po YUS-u.


09.09.2005. » Izašla je verzija 5.4 - build 5321.


Promene u ovoj verziji:
• Osposobljen za automatsku instalaciju na 64-bitnom hardveru i 32-bitnom Windowsu
• Osposobljen za rad na 64-bitnom Windowsu
• Modalna analiza - pove
• ćan maksimalan broj tonova koji se može proračunati Ispravka par manjih problema kod pravljenja izve
• štaja za seizmičke zidove, proračun i usvajanje armature kod greda, kao i pri eksportu tih izvestaja u RTF format. Manje korekcije u algoritmu za generisanje mreže konačnih elemenata


12.05.2005. » Izašla je verzija 5.4 - build 5316


Zbog problema pri instalaciji HASP drajvera na racunarima sa Windows XP SP2 operativnim sistemom i AMD 64-bitnim procesorima, modifikovana je instalaciona procedura programa Tower. Za detaljnije informacije kliknite ovde.
Takode, ovom prilikom je otklonjeno i par manjih problema prijavljenih od strane korisnika.


11.04.2005. » Izašla je verzija 5.4 - build 5311

Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Dimenzionisanje seizmickih zidova - pri analizi multimodalnih seizmickih uticaja omogucena je opcija proracuna armature sa uticajima proracunatim po SRSS šemi.
• Dimenzionisanje betonskih preseka - podatak o secnosti uzengija ispisuje se i na dijagramima usvojene armature.
• Dimenzionisanje betonskih preseka - korigovano obeležavanje armature greda sa rotiranim poprecnim presekom.
• Dimenzionisanje betonskih preseka po MSZ - sada je moguce vrsiti proracun armature i bez uticaja izvijanja.
• Onemoguceno pravljenje dupliranih tackastih i linijskih oslonaca u eksportovanoj tavanici.
• Spreceno pokretanje nelinearnog proracuna za model sa pokretnim opterecenjem.
• Multimodalna seizmika JUS - vrednost koeficijenta Ks u dijalogu sada se automatski osvežava pri promeni seizmicke zone i vrste konstrukcije.
• Rešen problem sa iscrtavanjem strelica u preseku Nn spreg/sila.
• Rešen problem kod prostih i nelinearnih štapova kod kojih je pod izvesnim okolnostima, a za slucaj da je podela štapova bila iskljucena, oslobadanje uticaja bilo nesimetricno.


17.02.2005. » Izašla je verzija 5.4 - build 5305

U ovoj verziji dodata je nova opcija u instalaciji mrežne verzije programa - za detaljnije informacije kliknite ovde.
Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Ubrzan algoritam iscrtavanja strelica opterecenja.
• Promenjen algoritam za masovno menjanje karakteristika granicnih uslova iz razlicitih delova modela.
• Promenjen postupak za proracun ekstrema napona za kombinacije i anvelopske slucajeve opterecenja.
• Promenjen algoritam za integraciju opterecenja na gredama koje se proracunavaju sa opcijom 'Ofset'.
• Osvežavanje lokalnog koordinatnog sistema kod greda posle komande 'Extend'.
• Promenjen opseg i default vrednost za toleranciju nelinearnog proracuna.
• Dimenzionisanje betonskih preseka: promenjen je algoritam za postavljanje uslova imperfekcije kod vitkih elemenata; omoguceno je zadavanje koeficijenta redukcije za beton (SNIP); promenjeni su globalni ulazni podaci za dimenzinisanje greda (SNIP, ACI, BS, MSZ).
• Dimenzionisanje lameliranog drveta: promenjena je formula za proracun omege (JUS).


03.12.2004. » Izašla je verzija 5.4 - build 5212

Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Dimenzionisanje betonskih preseka po SNIP-u - promenjen algoritam za proracun uzengija.
• Dimenzionisanje betonskih preseka - u tekstualnom izveštaju dodat je podatak o secnosti uzengija.
• Dimenzionisanje celicnih preseka po EC i SIA - promenjen je algoritam za proracun smicucih povrsina za I i [ profile i kontrolu napona.
• TXT izvestaj - prevazideni problemi sa ispisom brojeva cvorova u anvelopskim slucajevima opterecenja.
• Generisanje mreže konacnih elemenata - napravljene su izmene radi eliminacije eventualnih tolerancijskih problema.


28.11.2004. » Izašla je verzija 5.2 - build 3210.

U okviru ove verzije ugradeno je:
• dimenzionisanje seizmickih zidova,
• eksport projektne dokumentacije u RTF format,
• naredba "Konvertor opterecenja" - konvertovanje zadatog površinskog opterecenja u odgovarajuce linijsko ili koncentrisano opterecenje na selektovanim gredama,
• naredba "Rezultanta" - pronalaženje intenziteta i težišta proizvoljno selektovanog opterecenja,
• omogucen je proracun debelih ploca,
• broj mogucih kombinacija je povecan sa 100 na 1024,
• rešen je problem sa tasterom "AltGr" kod zadavanja relativnih koordinata.
Pomocu opcije "Downloads" možete skinuti najnovije uputstvo koje sadrži i delove koji se odnose na sve ugradene novine. Trenutno se radi na modulu za dimenzionisanje drvenih konstrukcija i modulu za proracun granicnog stanja upotrebljivosti za betonske konstrukcije (prsline, ugibi).


24.09.2004. » Izašla je verzija 5.4 - build 5115

Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Nelinearna analiza - štapovi koji primaju samo zatezanje ili samo pritisak.
• Prikaz kumulativnih faktora participacije u tekstualnom izveštaju za multimodalnu analizu.
• Proracun prslina po SIA standardima.
• Opcija kvazipermanentnog opterecenja za proracun prslina po EUROCOD-u (naredba "


23.06.2004. » Izašla je verzija 5.4 - build 5028 sa optimizovanim i ubrzanim algoritmom za dimenzionisanje betona pri upotrebi kompletne seme kombinovanja.

Izašla je nova DEMO verzija programa "Tower 5".
Za modele do 300 cvorova, program ima potpuno istu funkcionalnost kao i profesionalna verzija programa: staticki proracun po teoriji I-og i II-og reda, proracun stabilnosti, modalna analiza, seizmicki proracun. Opcije za automatsko dimenzionisanje betonskih, celicnih i drvenih konstrukcija u ovoj verziji programa nisu dostupne. Sva ostala funkcionalnost je potpuno ista, kao i u profesionalnoj verziji programa, tako da cete moci da kreirate i najsloženije modele, dok ce proracun biti dostupan samo za modele do 300 cvorova.


05.06.2004. » Izašla je verzija 5.4 - build 5017, kao i dodatak uputstva za verziju 5.4.

Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Dimenzionisanje drvenih konstrukcija.
• Proracun prslina i ugiba.
• Proracun po teoriji II-og reda i proracun stabilnosti.
• Generisanje tekstualnih izveštaja sa rezultatima statickog proracuna.
• Primenjen je algoritam po preporukama iz EUROCOD-a, za uzimanje u obzir uticaja "Mxy" pri dimenzionisanju betonskih ploca.
• Pri sezimickom proracunu dodati su i


05.05.2004. » VAŽNO UPOZORENJE:

Već izvesno vreme moguce je doci do nelegalnih (razbijenih) kopija ili crack-ova naših programa Tower 4, Planet i PanelPro. Kod ovih programa zaštita je SAMO DELIMICNO uklonjena tako da oni mogu da "rade" bez prisustva hard-loka ali rezultati proracuna su NEPOUZDANI i NETACNI i RAZLIKUJU se od onih koji se dobijaju sa regularnom verzijom.
Upozoravamo na opasnost korišcenja ovih ilegalnih kopija.


13.03.2004. » Izašla je verzija 5.3 - build 4021, kao i dodatak uputstva za verziju 5.3.

Izmene u okviru ove verzije su sledece:
• Eksport pomocnih osa u graficke blokove je sada pregledniji.
• Kontrola usvojene armature u seizmickim zidovima sada radi sa vecom preciznošcu.
• Poboljšano medusobno presecanje razlicitih granicnih uslova u plocama.
• Rešeni problemi sa deformacijama debelih ploca.
• Promenjen je tolerancijski ugao koji odreduje kada ce se raditi ofset greda.
• Promenjen je algoritam za odredivanje dopunske ekscentricnosti pomerljivih stubova.


21.02.2004. » Izašla je verzija 5.3 - build 4015.

U okviru ove verzije rešeni su sledeci problemi:
• Velicina grafickih simbola pri eksportu položenih blokova.
• Uprosecavanje uticaja u plocastim elementima na mestu zona oslonaca sa konturnim uslovima.
• Numeracija rednih brojeva cvorova linijskih elemenata u prozoru za prikaz rezultata putem pojedinacnih dijagrama.
• Kreiranje anvelope uticaja od obicnih i pokretnih slucajeva opterecenja.
• Slucaj kada jedna ista linija granicnih uslova kroz faze gradenja menja uslove oslanjanja i problem ukrucivanja fiktivnih cvorova u fazama gradenja.
• Popravljena je kontrola stabilnosti celicnih nesimetricnih I preseka.
• Promenjeno je obeležavanje reakcija linijskih oslonaca (umesto velikih sada se koriste mala slova).


05.02.2004. » Izašla je verzija 5.3 - build 4005.

U okviru ove verzije ugradeno je:
• Omogucen je dinamicki zum na tockic miša ("zoom wheel").
• U modulu za unos podataka, u proceduri iscrtavanja polilinije na komandnoj liniji, ubacena je podopcija "Offset".
• Eksport tavanica iz prostornog u ravanski model. (U modulu za unos podataka u okviru menija "Nivo" ubacena je nova naredba "Eksport")
• Uvedena je opcija za rotiranje višedelnog poprecnog preseka grede. (U modulu za unos podataka, u okviru naredbe "Greda" -> "Presek" -> "Ravnanje" uvedeno je edit polje koje za zadati ugao rotira geometriju celog višedelnog preseka)
• Za grede je pored ispisa rednog broja seta omogucen i ispis zadatih dimenzija preseka i oznake profila (naredba "Vidljivost" -> check box "Opis")
• Automatsko generisanje granicnih uslova za ortotropne ploce. (U modulu za unos podataka u okviru naredbe "Granicni uslovi" na komandnoj liniji je dodata pod-opcija "Ortotropne ploce")
• Pri proracunu modalne analize rešen je problem sa grupisanjem masa u fiktivnim cvorovima koji su proizašli iz postavljenih granicnih uslova u ploci.
• U modulu za obradu rezultata proracuna, u okviru naredbe "Ploca" dodat je check box "Globalno" pomocu koga se presecne sile mogu projektovati na jednu od globalnih osa. (Primena kod kosih izlomljenih ploca u prostoru).
• U modulu za obradu rezultata proracuna, u okviru naredbe "Kontrola setova", uvedena je legenda. Pored toga, u okviru ove naredbe je predvideno automatsko generisanje grafickih blokova sa razlicitim setovima ulaznih podataka.
• U modulu za obradu rezultata proracuna, promenjen je nacin kotiranja dijagrama normalnih sila u stubovima.
• Omoguceno je radijalno usvajanje armature u plocama (naredba "Usvajanje armature").
• Ugradeni su madarski propisi za dimenzionisanje betonskih konstrukcija.
• Pri dimenzionisanju višedelnih celicnih preseka, omoguceno je zanemarivanje momenata savijanja (naredba "Ulazni podaci").
• U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je automatsko generisanje slika sa ulaznim podacima o geometriji konstrukcije i položaju opterecenja (naredbe "Konstrukcija -> Generiši" i "Opterecenje -> Generiši").
• U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je ubacivanje proizvoljnih tekstualnih blokova (naredba "Ubaci blok").
• U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je zadavanje rednog broja pocetne strane dokumenta (naredba "Format hartije" -> kartoteka "Tekst").
• U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), povecana je maksimalna velicina slova u tabelama izveštaja.
• U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), pri kreiranju RTF datoteka (naredba "Eksport u RTF"), u sam fajl se upisuje informacija o verziji programa i rezoluciji sa kojom je RTF fajl kreiran.


17.12.2003. » Izašla je verzija 5.2 - build 3223.

U okviru ove verzije programa nema funkcionalno novih naredbi, vec je postojeca verzija programa optimizovana, i u nju su ugradeni najnoviji drajveri za hardlock, koji treba da olakšaju komunikaciju izmedu programa i hardlock-a.


24.10.2003. » Izašla je verzija 5.2 - build 3015.

U okviru ove verzije ugradeno je:
• usvajanje armature u gredama,
• eksport usvojene armature u "Armcad 2000",
• automatsko generisanje oblasti sa usvojenom armaturom u plocama,
• import DXF fajlova,
• naredba za nezavisan proracun potrebne armature za proizvoljno odabrani presek i proizvoljno zadate uticaje,
• dimenzionisanje po bugarskim propisima,
• dopunjen je algoritam za dimenzionisanje celicnih preseka,
• dopunjen je algoritam za dimenzionisanje na torziju po SNIP-u.
Pomocu opcije "Downloads" možete skinuti najnovije uputstvo koje sadrži i delove koji se odnose na sve ugradene novine.


05.09.2003. » Izašla je verzija 5.1 - build 2038.

U okviru ove verzije ugradeno je:
• dimenzionisanje celicnih preseka (JUS, EUROCODE)
• dimenzionisanje betonskih preseka (PBAB, EUROCODE, DIN, SIA, SNIP, ACI, BS),
• uveden je još jedan nacin proracuna ekscentricnih greda (ekscentricne grede se sada mogu modelirati i bez njihovog ekscentricnog postavljanja u odnosu na sistemsku osu, vec samo povecanjem momenta inercije, na nacin kako je to bilo uradeno u našoj staroj verziji programa Tower4).
Pomocu opcije "Downloads" možete skinuti najnovije uputstvo koje sadrži i delove koji se odnose na sve ugradene novine. Pomocu opcije "Downloads" možete skinuti i najnoviji DEMO program od trenutno aktuelne verzije 5.1.


05.08.2003. » Trenutno se završava dimenzionisanje betonskih preseka i po ostalim standardima: EUROCODE, DIN, SIA, SNIP, ACI, BULG, itd.

Dimenzionisanje celicnih preseka je uradeno i trenutno se radi testiranje ovog dela programa. Ocekujemo puštanje nove verzije programa sa svim ovim novinama do kraja Avgusta 2003.


15.07.2003. » Izašla je verzija 5.1 - build 2010.

U okviru nje je ugradeno dimenzionisanje betonskih preseka po PBAB-u.


17.06.2003. » Uputstvo za rad sa programom je priredeno u "pdf" formatu i možete ga skinuti sa našeg sajta pomocu opcije "Downloads".


17.05.2003. » Puštena je u prodaju prva komercijalna "beta" verzija programa Tower 5. U ovoj verziji funkcionalan je staticki proracun po teoriji I-og reda, modalna analiza, seizmicki proracun i opcija formiranje projektne dokumentacije.


 

newsletter

Forum

References