Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base

Vesti

08.04.2020. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2021 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Oznaka nove verzje je "A21" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


28.01.2020. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v20 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Oznaka nove verzje je "B18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


12.06.2019. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6321 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki i unapređenja koji se odnose na plan sečenja šipki, plan sečenja mreža i instalaciju.


16.05.2019. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2020.

Postojeća grana sa oznakom "A19" od sada podržava i AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020.


04.03.2019. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6318 i možete je preuzeti sa stranice Download»

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v19.
Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki a format fajla nije menjan u odnosu na prethodni Build.


20.09.2018. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6317.

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2019.
Najvažnije novine su – izvoz specifikacije armature u BVBS format, mogućnost podešavanja konvencije o čitljivom pravcu teksta i usklađivanje redosleda rekapitulacije i plana sečenja mreža sa redosledom tipova mreža u bazi tipskih mreža.
Oznaka nove grane ArmCAD-a 6 kompatibilnog sa AutoCAD-om 2019 je "A19" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.
Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja.
Format fajla nije menjan.


01.12.2017. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v18.

Oznaka nove verzje je "B18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


03.07.2017. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2018.

Oznaka nove verzje je "A18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


09.11.2016. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6312

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2017 i BricsCAD-om v17.
ArmCAD 6 za AutoCAD 2017 i BricsCAD v17 su objavljene samo u vidu 64-bitne verzije.
Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki a format fajla nije menjan u odnosu na prethodni Build.


15.12.2015. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v16


30.06.2015. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6310

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2016.
Najvažnije novine su – novi načini podešavanja debljine u prikazu šipki, serija i poprečnih preseka sa debljinom, ispis ukupne težine za sve tipove armature u rekapitulaciji, dodat još jedan način oblikovanja šipki donje zone na ivici ploče prilikom popločavanja oblasti serijama i uvozu armature iz Tower-a, povećana maksimalna granica za multiplikator oplate, u specifikatoru sa tablicom ugrađeno naprednije zaokruživanje dužina promenljivih segmenata.
Ovo je detaljnija lista novina u oviom Build-u:
• Povećan maksimalni multiplikator oplata na 100000
• Omogućavanje bolje kontrole debljine linija pri štampi za sve serije, šipke i poprečne
preseke.
• Omogućen rad i na AutoCADu 2016
• Izmene u konstantnoj seriji u osnovi, kako bi se omogućilo da se gripovanje geometrije šipke moze vršiti i u BricsCadu.
• U izveštaju za rekapitulaciju šipki sada se ispisuje i ukupna težine za sve tipove armature
• U specifikatoru sa tablicom je unapređeno zaokruživanje dužina segmenata promenljive dužine kako bi se grupisale jednake potpozicije
• Popločavanje ploče serijama sipki i import armature iz Tower-a – dodat jos jedan način sidrenja za donju zonu – otvorena uzengija ali bez produžavanja osnovne sipke na gore
• Uređivanje specifikatora – omogućen orbit i za 2D sipke koje se ne pripadaju x0y ravni
• Pri vađenju preseka is serija u osnovi kada se pravi serija u poprečnom preseku omogućeno je da se napravi dvoredna serija u poprečnom preseku kojoj će biti postavljen podatak „otvorena uzengija“
Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja.


05.11.2014. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 – Build 6209

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod programima AutoCAD 2015 i BricsCAD V15.
Najvažnije novine su – unapređenje uređivanja specifikatora i mogućnost podešavanja njegove 3D transformacije i usavršavanje prenosa konfiguracionih fajlova iz prethodnih verzija ArmCAD-a. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja.


02.07.2014. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 – Build 6103

Novi Build sadrži više novina od kojih su najvažnije: komanda za automatsko postavljanje specifikatora svih pozicija jedne oplate, uređivanje specifikatora i rotacija njegove geometrije uz prilagođavanje njegovih kota, mogućnost izbora i promene pravca šipke u konstantnoj seriji u osnovi, označavanje šipki u bazi pozicija ako im je geometrija nepogodna za oblikovanje (savijanje) po propisima, u izveštaj rekapitulacije mreža dodata mogućnost ispisa podataka o težini i procenu otpada pri sečenju.
Ovo je detaljniji spisak novina koje donosi novi Build:
• uvedena je nova komanda “Specifikatori cele oplate” za automatsko postavljanje specifikatora svih pozicija iz jedne oplate (uz mogućnost da se postavljaju samo specifikatori onih pozicija za koje specifikator još nije postavljen).
• uređivanje specifikatora omogućava rotaciju simbola specifikatora uz prilagođavanje kota specifikatora
• mogućnost uticanja na referentni pravac simbola šipke u konstantnoj seriji u osnovi. Sada se može izabrati bilo koji segment šipke da predstavlja referentni pravac.
• u filtere komande Vidljiovost uveden novi filter "Prikaži pozicije sa dužinom većom od transportne" kako bi se prikazale šipke koje prekoraza koje nije mogao napraviti plan sečenja.
• Prilikom uvoza armature iz Tower-a omogućeno korišćenje plana sečenja, odnosno selektivno usklađivanje armature prema nabavnim dužinama.
• Uvedeno je obeležavanje onih pozicija šipki čija je geometrija takva da se ne može saviti u skladu sa parametrima savijanja. U dijalozima Baza pozicija, Vidljivost i još nekim, takve pozicije su obeležene simbolom "R!", crvene boje.
• U izveštaju "Rekapitulacija (SNIP)" omogućeno izostavljanje kolone "Beton"
U izveštaju "Plan sečenja mreža" omogućen izbor pri prikazu dimenzija mreža (BxL ili LxB)
Osim toga, novi Build sadrži i veći broj manjih unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.


07.04.2014. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - ArmCAD 6!

ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. ArmCAD 6 je dvosmerno kompatibilan sa ArmCAD-om 2005. ored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD.
Besplatnu, funkcionalnu DEMO verziju programa ArmCAD 6 možete preuzeti sa stranice Download


26.12.2012. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - Build 1775 i možete je preuzeti sa stranice Download».

Novi Build sadrži ispravke nekoliko često prijavljivanih problema, kompatibilan je sa operativnim sistemom Windows 8 i ima isti format fajla kao i prethodni Build.
Zajedno sa objavom novog Build-a objavljujemo i novu liniju programa ArmCAD 2005 koja je namenjena najnovijoj generaciji programa AutoCAD koja započinje AutoCAD-om 2013. Oznaka ove nove linije programa ArmCAD 2005 je A13. A13 linija programa ArmCAD 2005 je besplatna za korisnike koji već koriste A10 liniju programa ArmCAD 2005
.
U okviru ovog novog Build-a spadaju sledece verzije:
• 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2010-2012 (A10)
• 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2013 (A13)
.
A13 verzija programa ArmCAD 2005 je besplatna za sve korisnike koji koriste A10 verziju programa.
.
Sta je novo u novom Build-u:
• Ispravljeno je vise neugodnih problema od kojih su najvažniji:
- izostajanja osvežavanja crteža koja su se povremeno javljala nakon izmena nastalih u dijalozima a pre svega nakon dijaloga baze pozicija
- poremećaj UNDO mehanizma i korupcija baze crteža koja se povremeno javljala nakon izmena nastalih u bazi pozicija
- povremena pojava nemogućnosti ponovnog otvaranja crteža snimljenog u trenutku boravka u Lejautu
- nekoliko sitnijih ispravki sa ciljem povećanja stabilnosti programa i osiguranja ispravnosti i usaglašenosti podataka u crtežu.
• Unapređen je proces instalacije, uveden je kompaktni instalacioni paket.
• Modifikovan je rad sa profilima AutoCAD-a prilikom rada sa programom ArmCAD. Isključeno je automatsko postavljanje ARMCAD4 profila u slučaju da se otvara crtež koji sadrži objekte ArmCAD-a sto će otkloniti većinu problema sa ikonama i tulbarovima.
.
Kompatibilnost:
• Build 1775 ima nepromenjen format fajla u odnosu na Build 1763 i crteži rađeni u Build 1775 mogu se učitavati i u Build 1763 (za verzije AutoCAD-a 2007-2012) i u Build 1740 u verziji ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006)
• Build 1775 je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 8, kao i sa starijim operativnim sistemima (Windows 7, Vista, XP), u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama.
.
Objavljujemo prestanak razvoja i pravljenje novih Build-ova programa ArmCAD 2005 za verzije koje rade pod AutoCAD-om 2007-2009.


23.06.2011. » Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - Build 1763.

Izvršeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2012 - ArmCAD 2005 A10 može raditi i pod programom AutoCAD 2012.
Novi Build programa sadrži nekoliko novina i izmena.
Najvažnije novine su:
• mogućnost grupisanja kolona u izveštajima
• podešavanje izgleda (ugla nagib strelica) pri kotiranju
• olakšana je instalacija programa na operativni sistem Windows 7 - program ArmCAD se više ne mora instalirati i pokretati u Windows Vista kompatibilnom režimu.
• automatsku instalaciju Sentinel Hasp drajvera pri instalaciji programa
• podršku za korišćenje imperijalnih jedinica (in, ft) sa prikazom u mešovitom obliku - i u ispisu kota i u izveštajima specifikacije i rekapitulacije.
Osim ovoga program sadrži i nekoliko ispravki prijavljenih grešaka.
Ovaj novi Build pripremljen je za verzije ArmCAD-a koje rade pod AutoCAD-om 2007-2012 i ne odnosi se na verziju ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006. Rad na razvoju ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006 je obustavljen i za tu verziju se više neće objavljivati novi Build-ovi.


06.10.2010. » Objavljena je verzija programa ArmCAD 2005 kompatibilna sa AutoCAD-om 2010 i 2011.

Oznaka nove verzje je "A10" i raspoloživa je i u 32-bitnoj i 64-bitnoj varijanti. Stari korisnici programa ArmCAD 2005 mogu dobiti informacije o preuzimanju nove verzije kod lokalnog distributera
Informacije za stare korisnike programa ArmCAD 2005:
• Za korisnike koji su ArmCAD 2005 kupili pre 01.01.2010. nadogradnja na ovu verziju nije besplatna. Informacije o ceni i načinu nadogradnje mogu dobiti od svog distributera.
• Za korisnike koji su ArmCAD 2005 kupili posle 01.01.2010. nadogradnja će biti potpuno besplatna. Informacije o načinu nadogradnje mogu dobiti od svog distributera.


19.02.2009. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1740.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki i izmena. Objavljena je i Demo verzija za AutoCAD 2007, 2008 i 2009.


26.06.2008. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1730.

ArmCAD 2005 sada može da radi i pod AutoCAD-om 2009. Osim toga, ova verzija sadrzi nekoliko manjih izmena i ispravki.
• mrežna instalacija sa automatskim konfigurisanjem parametara komunikacije sa HASP ključem.
• nastavljanje armature – nova opcija za podelu pravih jednosegmentnih šipki i serija na više delova.
• nekoliko manjih izmena i popravki vezanih za vađenje preseka, crtanje šipki u specifikaciji i eksport armature u Tower.


28.11.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1727.

Otklonjen problem sa nepravilnim iscrtavanjem u specifikaciji šipki sa preklopljenim segmentima koji je nastao u prethodnom build-u, par malih izmena i popravki u specifikatoru.


02.10.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1725

Ova verzija sadrži jednu ispravku u algoritmu za generisanje plana sečenja mreža.


21.06.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1722

Ova verzija sadrži dve manje ispravke.
• Otklonjen je problem crtanja kuka sa pogrešnom orijentacijom u specifikaciji.
• Otklonjen problem pri postavljanju izveštaja specifikacije na crtež kada je bar jedan od toolbar-ova u AutoCAD-u (2006 - 2008) "plivajući".


23.04.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1720.

• Završeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2008 - ArmCAD 2005 može da radi i pod programom AutoCAD 2008.
Pored toga, ova verzija sadrži i nekoliko manjih promena i ispravki.
• Pri importu iz formata ArmCAD 2000, konstantne serije u osnovi sa koso postavljenim šipkama imale su promenjen razmak.
• U specifikaciji prebačenoj na crtež nije bio kotiran period spiralne šipke.


20.03.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1718.


Ova verzija sadrži nekoliko manjih promena i ispravki.
• Povećan je maksimalni broj pozicija šipki u jednoj oplati sa 500 na 999.
• Eliminisano nepotrebno vraćanje u prvobitni položaj kota specifikatora koje se javljalo u nekim slučajevima.
• Bušenje otvora u mrežama nije u obzir uzimalo vidljivost mreža.


05.02.2007. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1717.


Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki.
• Ispravak greške koja se javljala pri importu fajlova iz ArmCAD-a 2000. Greška se javljala samo u ArmCAD-u 2005 UE.
• Ispravak greške koja se vrlo retko mogla javiti pri eksportu izveštaja u RTF format.
• Prilikom štampe, simboli preseka su se štampali uvek sa punom linijom - bez obzira na izabrani tip linije. Zaobiđena greška iz AutoCAD-a.
• Korekcija u određivanju ugla uzengije u serijama u podužnom preseku pri importu armature iz Tower-a 5.


19.12.2006. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1716

Ova verzija sadrži dve manje izmene. Prva se odnosi na konverziju iz formata programa ArmCAD 2000 - u nekim slučajevima su jednosegmentne pravolinijske šipke, koje imaju jednu jedinu kuku, konvertovane u šipke sa sa kukom na pogrešnom kraju. Druga izmena je u vezi razmere specifikatora od konstantne serije u osnovi.


17.10.2006. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1715.

Ova verzija sadrži nekoliko izmena i unapredjenja od kojih su najvažnije:
• U dijalogu za vidljivost posebnim simbolima se obeležavaju pozicije koje na crtežu imaju postavljen specifikator.
• Izmene u konverzija crteža iz ArmCAD 2000 - automatsko otključavanje zaključanih lejera i konverzija nekih specifičnih promenljivih serija sa reprezentima.


31.07.2006. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1714


• Završeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2007 - ArmCAD 2005 može da radi i pod programom AutoCAD 2007! Od sada, svaka verzija programa ArmCAD 2005 će imati dva izdanja - standardno izdanje koje kao i dosad, može da radi pod AutoCAD 2004,2005 i 2006 i UNICODE izdanje koje može da radi pod AutoCAD 2007. Iako predstavljaju dva zasebna programa, po funkcionalnosti će biti identični.
Ova verzija (Build 1714) u odnosu na prethodnu verziju programa, sadrzi nekoliko manjih ispravki i izmena.


04.07.2006. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1712


Novine u ovoj verziji:
• Automatizovano popločavanje ploča proizvoljne konture serijama šipki.
• Wizard za kontinualnu gredu.
• Wizard za jednokrako stepenište.
• Wizard za potporni zid.
• Wizard za armirano-betonske zidove.
• Wizard za armirano-betonske stubove.
• Tipske sipke za krstastoarmiranu ploču.
• Nova vrsta entiteta - konstruktivna armatura.
• Nova komanda - promena koordinatnog sistema (UCS).
Osim ovoga, urađen je značajan broj poboljšanja:
• Promenljivim serijama dodat podatak o broju serija koji utiče na izveštaj - multiplikator promenljivih serija.
• U okviru stila kotiranja mrežaste armature omogućen prikaz jedinstvenom dijagonalom preko svih mreža.
• U okviru izveštaja za specifikaciju šipki dodate su nove kolone: za težinu jedne šipke i težinu cele pozicije.
• Ispis komentara u kotama se sada vrši na osnovu kodne strane izveštaja a ne na osnovu kodne strane aplikacije čime je omogućeno je da komentar u koti bude na onom jeziku na kome je i jezik izveštaja.
• Ugradjena je podrška za razdvajanje dužina sidrenja od dužine nastavljanja armature (za propis za koji to propisuje).
• Wizard za temenljnu traku je dobio jos dva tipa poprečne armature.
Takodje, izvršene su i ispravke, od kojih su najvaznije:
• Specifikator od serija u poprečnom i podužnom preseku se sada pravi u pravoj razmeri - razmeri serije.
• U zbirnoj rekapitulaciji sada se ne prikazuju armature kod kojih je potrebna duzina 0.
• Popravljen tolerancijski problem u popločavanju - u nekim specificnim situacijama nije optimalno slagao parčad mreža.
• Pri konverziji fajlova iz ArmCAD-a 2000, u nekim slučajevima nije očuvao pravac polaganja mreža, a kote od serija u osnovi nisu bile na svom mestu.
• Rešen problem sa rekapitulacijom mreža pri pravljenju jedinstvenog plana sečenja mreža.


29.03.2006. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1608.


Novine u ovoj verziji:
• Omogućeno grupisanje oplata i pravljenje rekapitulacija na osnovu tako napravljenih grupa oplata.
• Omogućeno formiranje plana sečenja mreža jedinstveno za sve oplate (ili grupu oplata).
• Povećan broj načina povijanja armature pri importu armature ploča.
• Nove opcije u izveštaju - zadavanje broja početne stranice izveštaja, zaobljeni prikaz šipki u specifikaciji, podešavanje redosleda specifikacije i rekapitulacije.
• Dve nove vrste sortiranja pozicija šipki - po vrsti i po prečniku armature.
• Novi filter za vidljivost - po vrsti i prečniku armature..
• Prelazak na rad sa najnovijim HASP drajverima. Od ove verzije korisnici sa mrežnom licencom moraće da koriste HASP Licence Manager 8.31 ili noviji (koji se može preuzeti sa stranice "Downloads").
• Završen je rad na izradi novog, dopunjenog uputstva za rad sa programom. Uputstvo možete preuzeti sa stranice "Downloads".
Osim ovoga, urađeno je znacajan broj poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, neke od njih su:
• Poboljšano gripovanje i 'stretch'-ovanje serija.
• Dopušteno menjanje faktora širine u tekst stilovima kota.
• Poboljšan prikaz šipki sa 3D geometrijom u specifikaciji.
• Ispravljen copy/paste problem multisegmentnih kota.
• Specifikator nije poštovao razmeru reprezenta od koga je potekao.
• Ispravljeno ponašanje nekih komandi pri promenjenom UCS-u.


30.12.2005. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1505


Novine u ovoj verziji:
• Import armature (greda i ploča) usvojene u programu Tower - verzija 5.5 (uključujući i 3d prikaz armature greda)
Ostale manje promene su: mogućnost rotacije uzengija u komandi za vađenje preseka i mogućnost dodatnog podešavanja izgleda konstantne serije u osnovi.


16.12.2005. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1404.


Novine u ovoj verziji:
• Konverzija fajlova iz programa ArmCAD 2000.
Osim ovoga, urađeno je nekoliko poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, kao sto su: vađenje poprečnog preseka iz greda - sada se uzengije razmatraju kao da im se dimenzije odnose na gabarit, a ne kao do sada po osi, mogućnost podešavanja veličine tačkica pri štampi (poprečni presek i serije u poprečnom preseku), ispravka ispisa u specifikatoru za serije - sada poštuje jedinice za ispis razmaka, itd...


11.10.2005. » Objavljena je nova verzija programa - Build 1311.


Promene u ovoj verziji:
• Pravljenje složenih elemenata (Wizard-i)- temeljna stopa i trakasti temelj.
• Povećana funkcionalnost mreža u poprečnom preseku - omogućen definisanje oblasti i njeno popločavanje.
• Automatizovano obeležavanje poprečnih preseka - simboli sa raznovrsnim i prilagodljivim prikazom i sa automatskim imenovanjem/numerisanjem i prikazom razmere.
• Komanda koja olakšava pokrivanje lučnih oblasti lučnim šipkama - konstantnim ili promenljivim serijama u osnovi.
• Pomoćne linije - nastale ofsetovanjem linija, polilinija, krugova ali i ArmCAD-ovih entiteta: šipki i serija.
• Alternativni način definisanja promenljive pozicije - ručnim zadavanjem funkcije promene dužine segmenata šipke.
• Crtački parametri (boje, imena fontova, velicine tekstova, izgled simbola) se ugrađuju u crtež tako da je omogućeno prenošenje konfiguracije sa računara na računar kao i održavanje originalnog izgleda crteža pri prenošenju na drugi racunar
• Postavljanje specifikatora uz poštovanje 'orto' moda.
Popravljeno je i nekoliko grešaka - problem sa brisanjem oplate koja nije prazna, problem sa ArmCAD-ovim tekst-stilovima koji nastaje posle komande 'PURGE' kao i nekoliko manjih gresaka prijavljenih od strane korisnika.


03.09.2005. » Objavljena je komercijalna verzija programa sa oznakom build 1207.
Objavljena je BESPLATNA FUNKCIONALNA DEMO verzija programa ArmCAD 2005.


 

newsletter

Forum

References