Tower

Tutorials

Ram u ravni - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje model jednostavnog čelicnog rama sa zategama (elementima sa nelinearnim ponašanjem) u vertikalnoj ravni i prikazuje postupak definisanja geometrije i poprečnih preseka, postavljanja oslonaca i nanošenja opterećenja.

Ram u ravni - Obrada rezultata i dimenzionisanje čeličnih nosača

Ovaj primer prikazuje model jednostavnog čelicnog rama sa zategama (elementima sa nelinearnim ponašanjem) u vertikalnoj ravni. Prikazana je obrada rezultata proračunatog modela, uključujuci i dimenzionisanje čelicnih nosača.

Rešetka u ravni - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje model jednostavne drvene rešetke u vertikalnoj ravni, i prikazuje postupak definisanja geometrije i poprečnih preseka, postavljanja oslonaca i nanošenja opterećenja.

Rešetka u ravni - Obrada rezultata i dimenzionisanje drvenih nosača

Ovaj primer prikazuje model jednostavne drvene rešetke u vertikalnoj ravni, i sastoji se od dva filma i prikazuje obradu rezultata proračunatog modela, uključujući i dimenzionisanje drvenih nosača.

Međuspratna konstrukcija - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje model jedne jednostavne betonske međuspratne konstrukcije koja se sastoji od ploče i greda. Prikazan je postupak unosa geometrije i karakteristika ploče i greda, definisanje oslonaca, nanošenje opterećenja, generisanja mreže konačnih elemenata i proračuna.

Međuspratna konstrukcija - Obrada rezultata i dimeznionisanje ploca

Ovaj primer prikazuje model jedne jednostavne betonske međuspratne konstrukcije koja se sastoji od ploče i greda. Opisan je postupak dimenzionisanja i usvajanja armature u pločama.

Medjuspratna konstrukcija - Obrada rezultata i dimeznionisanje greda

Ovaj primer prikazuje model jedne jednostavne betonske međuspratne konstrukcije koja se sastoji od ploče i greda. Opisan je postupak dimenzionisanja i usvajanja armature u gredama.

Medjuspratna konstrukcija - Obrada rezultata i eksport usvojene armature u ArmCAD

Ovaj primer prikazuje model jedne jednostavne betonske međuspratne konstrukcije koja se sastoji od ploče i greda i prikazuje izvoz usvojene armature u ArmCAD.

Kontinualna greda - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje analizu uticaja pokretnog opterećenja na jednom jednostavnom nosaču – kontinualnoj gredi. Analiza je sprovedena na dva načina – pomoću pokretnog opterećenja i pomoću uticajne linije. Primer se sastoji od dva filma. Ovaj film prikazuje definisanje geometrije i poprečnih preseka nosača, definisanje i nanošenja pokretnog opterećenja i zadavanja uticajnih linija.

Kontinualna greda - Obrada rezultata, pokretno opterecenje i uticajna linija

Ovaj primer prikazuje analizu uticaja pokretnog opterećenja na jednom jednostavnom nosaču – kontinualnoj gredi. Analiza je sprovedena na dva načina – pomoću pokretnog opterećenja i pomoću uticajne linije. Ovaj film prikazuje dobijene rezultate, postupak definisanja šeme opterećenja i određivanje kritičnog položaja pokretnog opterećenja.

Čelična hala - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje statičku analizu jedne jednostavne čelične hale, i sastoji se od dva filma. Prvi film prikazuje način definisanja 3D geometrije konstrukcije. Drugi film prikazuje pregled uticaja u 2D i 3D pogledu, grupisanje elemenata konstrukcije pomoću grupa sakrivanja i dimenzionisanje čeličnih i betonskih nosača.

Čelična hala - Obrada rezultata

Ovaj primer prikazuje statičku analizu jedne jednostavne čelične hale, i sastoji se od dva filma. Prvi film prikazuje način definisanja 3D geometrije konstrukcije. Drugi film prikazuje pregled uticaja u 2D i 3D pogledu, grupisanje elemenata konstrukcije pomoću grupa sakrivanja i dimenzionisanje čeličnih i betonskih nosača.

Zgrada - Unos podataka

Ovaj primer prikazuje modeliranje, modalnu analizu, statički proračun (uključujuči seizmiku) i dimenzionisanje jedne jednostavne 3D strukture – zgrade od sedam spratova. Prvi film prikazuje unos podataka, generisanje modela, generisanje mreže konačnih elemenata i modalnu analizu. Drugi film prikazuje obradu rezultata i dimenzionisanje ploča, greda, stubova i seizmičkih zidova.

Zgrada - Obrada rezultata

Ovaj primer prikazuje modeliranje, modalnu analizu, statički proračun (uključujuči seizmiku) i dimenzionisanje jedne jednostavne 3D strukture – zgrade od sedam spratova. Prvi film prikazuje unos podataka, generisanje modela, generisanje mreže konačnih elemenata i modalnu analizu. Drugi film prikazuje obradu rezultata i dimenzionisanje ploča, greda, stubova i seizmičkih zidova.

Plane frame - Data input

This example shows the model of simple plane frame girder with tie downs (members with non-linear behavior) and contains two films: This is the first film and shows the procedure of defining the geometry and cross sections, placing and defining supports and applying loads.

Plane frame - Results elaboration and steel stability control

This example shows the model of simple plane frame girder with tie downs (members with non-linear behavior) and contains two films: This is the second film and shows the procedure of defining the geometry and cross sections, placing and defining supports and applying loads. Second film shows results elaboration, including steel stability control.

Plane truss - Data input

This example shows the model of simple plane truss and contains two films. This is the first film and shows the procedure of defining the geometry and cross sections, placing and defining supports and applying loads.

Plane truss - Results elaboration

This example shows the model of simple plane truss and contains two films. This is the second film and shows results elaboration, including timber stability control.

Mogućnost promene tekućeg 2D pogleda izborom iz 2D prozora

MOGUĆNOST PROMENE 2D POGLEDA IZ 2D PROZORA U složenim modelima sa velikim brojem ramova, nivoa i pomoćnih pogleda pozicioniranje na željeni 2D pogled može predstavljati pravi izazov. Ovom novom funkcijom omogućili smo da 2D pogled na neki način dobije ulogu koju ima prozor Dispozicija tako što će sami konstruktivni elementi koji se prikazuju u 2D pogledu (greda u izgledu i ploča/zid u preseku) služiti za trenutni prelazak u pogled koji je upravan na tekući a kome pripada greda odnosno ploča/zid na koju smo kliknuli.

Rad sa više 2D prozora

RAD SA VIŠE 2D PROZORA U programu Tower 8 omogućen je i novi korisnički interfejs sa dva i tri 2D prozora koji istovremeno mogu prikazivati različite 2D poglede i koji se gotovo nezavisno jedan od drugoga mogu sasvim uobičajeno koristiti za istovremeno crtanje, selekciju i prikaz rezultata.

Osvežavanje izveštaja (1/3) - Prikaz usklađenosti izveštaja

OSVEŽAVANJE IZVEŠTAJA (1/3) - PRIKAZ USKLAĐENOSTI IZVEŠTAJA Često se javlja potreba za naknadnim izmenama u modelu za kojeg je projektna dokumentacija (izveštaj) već napravljena delimično ili u celosti. Izmene na modelu mogu biti različite: geometrijske promene (brisanje, dodavanje, promena konture konstruktivnih elemenata, dodavanje otvora), promene karakteristika (promena materijala, dimenzija poprečnih preseka, krutosti oslonaca..), promena opterećenja (promena intenziteta i brisanje i dodavanje slučajeva opterećenja), i td. Svaka od ovih naknadnih izmena praktično poništava ispravnost gotovo celog prethodno napravljenog izveštaja.

Osvežavanje izveštaja (2/3) - Osvežavanje odabranih blokova

U programu Tower 8, svakom bloku prilikom njegovog pravljenja, biće pridruženi podaci koji će služiti za 3 svrhe: - praćenje stanja usaglašenosti bloka sa trenutnim stanjem u modelu - mogućnost da blok sam sebe „osveži“ prema trenutnom stanju u modelu a u svemu prema svom prethodnom sadržaju (da prikazuje isti pogled, sa istom vidljivošću, istu vrstu uticaja...) - interakciju izveštaja i modela - mogućnost da se iz izveštaja direktno ode baš na ono mesto i u ono stanje u modulu za obradu rezultata koje odgovara stanju i prikazu bloka.

Osvežavanje izveštaja (3/3) - Izvorni prikaz tekućeg bloka

Svaki blok može imati jedno od 5 stanja koja su jasno vidljiva u stablu izveštaja: 1 - usaglašen sa modelom, 2 - zastareo ali se može usaglasiti, 3 - zastareo ali se ne može usaglasiti jer u modelu nakon izmena nedostaju neki ključni elementi za postojanje bloka, 4 - blok ne sarži informacije za osvežavanje (nastao je u ranijim verzijama programa Tower ili je blok uvezen iz drugog modela) i 5 - blok je zaključan (korisnik je zaključao blok i isključio ga iz funkcije osvežavanja).

Brzi izbor vrste uticaja

U programu Tower 8 omogućeno je znatno brža i jednostavnija promena prikaza uticaja u pločama, gredama, osloncima, reduktorima i armaturi. Nakon pokretanja komande za prikaz uticaja, u donjem delu 2D prozora prisutna su komandna polja sa kojima će se moći izvršiti izbor željenog uticaja.

Nove vrste prikaza usvojene armature u ploči

NOVE VRSTE PRIKAZA USVOJENE ARMATURE U PLOČI U programu Tower 8 znacajno je obogaćen prikaz usvojene armature u pločama čime je omogućena bolja kontrola procesa usvajanja armature i šira upotreba crteža usvojene armature. Nove vrste prikaza su "Pun prikaz" i "Serija šipki" a dodata je i mogućnost filtera prikaza oblasti armiranja po pravcima postavljenih šipki.

Vidljivost i zaključavanje lejera, pomoćne ose i lejeri

VIDLJIVOST I ZAKLJUČAVANJE LEJERA, PRIPADNOST POMOĆNIH OSA LEJERU U programu Tower 8 uvedeno je nekoliko novih mogucnosti sa lejerima: - zakljucavanje lejera pomocnih linija i tekstova (zastita od brisanja, menjanja i pomeranja) - pomocne ose mogu biti pridruzene lejerima pa se promenama vidljivosti lejera moze uticati na postavku prikazanih pomocnih osa - transparentna komanda za dinamicki rad sa lejerima olaksava promenu vidljivosti i stanja zakljucanosti

Omiljeni poprečni preseci greda, proračun geometrijskih karakteristika profila

OMILJENI POPREČNI PRESECI GREDA, PRORAČUN GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA PROFILA U programu Tower 8 omogućen je lakši izbor poprečnih preseka greda uvođenjem "omiljenih preseka" i izborom iz grupe preseka koji su već u upotrebi. U bazi profila omogućen je proračun geometrijskih karakteristika profila (A1,A2,A3, I1, I2, I3) na osnovu unetih dimenzija.

Promena veličine teksta u bloku, sužavanje širokih tabela, donje zaglavlje

PROMENA VELIČINE TEKSTA U BLOKU, SUŽAVANJE ŠIROKIH TABELA, DONJE ZAGLAVLJE Omogućeno je naknadna promena veličine teksta u izvezenom grafičkom bloku, nezavisno za svaki blok. Uvedena je mogućnost da program automatski smanji širinu fonta širokim tablicama čime se omogućava upotreba većeg opsega veličina fontova u izveštaju. Omogućeno je i postavljanje donjeg zaglavlja - istovremeno ili bez gornjeg zaglavlja.

Snimanje modela u format Tower-a 7

SNIMANJE MODELA U FORMAT STARIJE VERZIJE. UČITAVANJE MODELA IZ STARE VERZIJE Osim mogućnosti da učitava modele pravljene u prethodnim verzijama, u Tower-u 8 je omogućeno snimanje modela u format programa Towwer 7. Snimanje "unazad" je omogućeno za model (ne i za rezultate i izveštaj)

Reduktor - liftovsko jezgro

Na ovom pojednostavljenom modelu jedne stambene zgrade prikazan je način analize uticaja u jednom od liftovskih jezgara korišćenjem reduktora. Za lakše kreiranje reduktora, prethodno su napravljene grupe vidljivosti koje sadrže elemente koje želimo uvrstiti u reduktor.

Polarno crtanje

U ovom primeru prikazano je korišćenje polarnog režima pri zadavanju geometrije. Ovaj način unosa tačaka omogućava crtanje paralelnih i upravnih linija u odnosu na postojeće linije na crtežu.

Proizvoljni poprečni preseci

Ovaj primer pokazuje neke osnovne mogućnosti programa Tower u radu sa proizvoljnim poprečnim presecima. Prvi deo filma prikazuje način definisanja geometrije proizvoljnog preseka i definisanje njegovog načina armiranja a u drugom delu će se prikazati pravljenje jednog tankozidnog i jednog masivnog poprečnog preseka iste geometrije kao i primer njihove upotrebe u pravljenju modela.

Reduktor za most

Na modelu mosta složenog poprečnog preseka prikazan je postupak formiranja reduktora i prikaz uticaja u njemu.

Složeni pogledi

Na jednostavnom modelu dvokrakog stepeništa i nešto složenijem modelu krova, prikazan je način formiranja složenih pogleda i njihove upotrebe pri analizi rezultata.

Ujednačavanje usvojene armature

Ovaj film prikazuje upotrebu funkcije za izjednačavanje iteracija usvojene armature u gredama. Korišćenjem ove funkcije, na odabranim gredama sličnog naprezanja i jednakog poprečnog preseka, dobija se identično usvojena armatura koja zadovoljava potrebnu armaturu. Identično usvojena armatura pojednostavljuje i ubrzava gradnju.

Uticajna linija i pokretno opterećenje

Na ovom jednostavnom rešetkastom nosaču prikazana su dva načina analize uticaja od pokretnog opterećenja u programu Tower – korišćenjem pokretnog opterećenja i korišćenjem uticajne linije.